Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

איך מגיעים המים לברז שלנו?

תאגיד 'מי אונו' מספק את צריכת המים של הערים (קריית אונו ויהוד-מונסון)

מהמים

70%-

מיליון קוב בשנה. מקורות המים: בקריית אונו כ

5-

המגיעה לכ

מהמים נרכשים מחברת מקורות. ביהוד מונוסון

30%-

נשאבים מבארות וכ

מכמות המים נרכשים מחברת מקורות.

100%

מצינורות המים הישנים.

60%-

מאז הקמת התאגיד הוחלפו בקריית אונו כ

ואילו ביהוד מונוסון שהצטרפה לתאגיד רק לפני שנה וחצי, אנחנו בעיצומה

של העשייה.

ל'מי אונו' קיימת תכנית דיגום מאושרת על ידי משרד הבריאות. את

הבדיקות מבצעים גם באמצעות מערכת דיגום רציף – המערכת מראה

ועכירות המים.

TH

את כמות הכלור,

קריית אונו ויהוד מונסון

|

מים מחברת מקורות

מים מחברת

מקורות

בכניסה וביציאה

למאגר המים ביישוב

מתבצעת בדיקה נוספת באמצעות

מערכת דיגום רציף (באישור משרד

הבריאות) – במידה ומתגלה בעיה,

היא מטופלת באופן מידי.

באישור

משרד

הבריאות

8