Table of Contents Table of Contents
Next Page דוח סיכום 2016 - תאגיד מי אונו בע"מ
Information
Show Menu
Next Page דוח סיכום 2016 - תאגיד מי אונו בע"מ

 
עמוד ראשי
1

מטרות התאגיד
2

בעלי תפקידים
2

פחת גבייה
4

פחת מים
4

בקרת שפכי תעשייה
5

דו"ח איכות המים
6

תוכנית השקעות
6

איך מגיעים המים לברז שלנו?
8

מז״חים
10

פניות שהתקבלו במוקד תקלות
11

נתוני אספקת מים
12

איכות השירות לצרכן
13

איכות הסביבה
14

מקוונים עד הבית
15

מי אונו בקהילה
16

מי זכאי להטבה בתעריפי המים?
17

משק בשעת חירום
18

צור קשר
20