Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 20 Previous Page
Page Background

בשנים האחרונות הורחבו הדרישות לטיפול בשפכים תוך הטלת חובת הטיפול

והאחריות לכך על תאגידי המים והביוב. במסגרת זו נקבעו תקנות על ידי רשות

המים והמשרד להגנת הסביבה לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים

בהתאם לחוק, אסור לתאגיד לאפשר למפעלים, הזרמת שפכים

למערכות הביוב.

בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב.

התאגידים הוסמכו לבצע בדיקות, דגימות, ניטורים ובקרה בתוך המפעלים ובתי

עסק וביציאה מהם, לצורך בקרת השפכים בהתאם לתקנות תאגידי מים וביוב

ולכללי איכות שפכים. העסקים הנכללים בתכנית הדיגום אושרו על ידי המשרד

להגנת הסביבה.

בתי עסק

10-

בקריית אונו נבדקים כ

בתי עסק

40-

ביהוד מונוסון נבדקים כ

לכללים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים

10

סעיף

חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים – יגיש בקשה מנומקת

בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם

שבכללים המצוינים לעיל.

2

לטופס

במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או

אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות

הדין על פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי

תאגידי המים והביוב.

(תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב),

(להלן: "כללי התעריפים").

2009

תש"ע

כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום

והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו

במסגרת כללי התעריפים. במידה וידוע לכם

על השפכים חריגים ו /או אסורים הנכם

מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני

הזרמתם למערכת הביוב הציבורית.

בקרת שפכי תעשיה

ישנן אינספור דרכים לטפל

בסתימות, אבל הכי טבעי זה

למנוע אותן.

לאסלה משליכים רק נייר

טואלט!

במי אונו משתחררים

מהסתימות

5