Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 20 Previous Page
Page Background

לקוחות יקרים,

של תאגיד מי אונו בע"מ, תאגיד

2016

הננו מתכבדים להגיש לכם דו"ח סיכום הפעילות לשנת

מיליון מ"ק מים בשנה

5-

המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. מי אונו מספקת למעלה מ

לתושבי קריית אונו ויהוד מונוסון וגם אחראית לפינוי, הולכה וטיהור של כמות זהה של שפכי

בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים

מיליון

16-

אנו מתכננים להשקיע כ

2017

ביוב. בשנת

וביוב בקריית אונו וביהוד מונוסון.

בתשתיות המים והביוב היו:

מיליון

17-

, לצד השקעה של כ

2016

ההישגים של מי אונו בשנת

הפחתה מסיבית וחסרת תקדים בפחת המים ביהוד מונוסון (דלף בצנרת ומים שאינם נמדדים

>

כיום. זהו הישג מרשים ביותר אף בקנה מידה ארצי.

10%-

לכ

2015

ביולי

28%-

במדי המים) מ

השקענו בשיפורים טכנולוגיים ובמערכות מודרניות בתחומי המים והביוב ובשירות הלקוחות.

>

תקני איכות גבוהים של מכון התקנים: ניהול איכות, בטיחות

3-

שמרנו על הסמכתנו ב

>

ובריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה.

.₪

מיליון

13-

הקדמנו פירעון הלוואת בעלות לעיריית יהוד מונוסון בסך של כ

>

הינם:

2017

האתגרים העומדים בפנינו בשנת התקציב

) והקטנת פחת המים ביהוד מונוסון

מיליון

16-

השקעה מסיבית בתשתיות מים וביוב (כ

>

.8%-

לשיעור של לא יותר מ

, המהווה למעשה מחצית מכושר ההפקה של התאגיד,

3

גמר פרויקט טיוב באר

>

מיליון מ"ק בשנה.

1-

בהיקף של כ

) ביהוד מונוסון והעמקת ההטמעה בקריית אונו.

GIS

הטמעת מערכת מידע גיאוגרפית (

>

המשך ההצטיינות בכל הפרמטרים ועמידה באמות מידה גבוהות לשירות.

>

השקעה בשיפורים טכנולוגיים ובמערכות מודרניות.

>

הקיימים של מכון התקנים.

3-

הוספת תקן הסמכה נוסף בתחום הסייבר, ל

>

שמירה על רמה גבוהה של ביטחון מים.

>

במקביל למימוש האתגרים הנ"ל, נתמיד בחיזוק הקשר עם הקהילה ונטפח את הקשר

עם חוג המתנדבים.

בתעריף הראשון,

14%-

לסיום, אנו שמחים להודיעכם כי בקרוב תחול הפחתה של כ

.2016

בתחילת שנת

3%-

ושל כ

2015

שהיתה במחירי המים בשנת

10%

בנוסף להפחתה של

דוד עוזר,

מנכ״ל מי אונו

ישראל גל,

ראש העיר קריית אונו

ויו״ר דירקטוריון מי אונו