Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

מז״חים

מהו מז"ח ?

מכשיר מונע זרימה חוזרת – בהשוואה לשסתום אל חזור, המז"ח מונע זרימה חוזרת

של נוזלים ומבודד הרמטית מעבר של מולקולות כימיות לסוגיהן, לעומת האל חוזר

שהוא איננו מבודד אלא רק מונע זרימה חוזרת.

בבניינים משותפים יש ריבוי מערכות כגון מערכת צריכת מים, מערכת סולרית, כיבוי

מערכות שונות ועלולות להיות מערכות נוספות, שמגיעות

4

אש ומערכת גינון שהן

מאותה נקודת הזנה עירונית – מד מים ראשי.

מבנים בעלי מערכת כיבוי ו/או מערכת גינון או במערכות מים אחרות שאינן מערכות

למי שתייה, מחויבים על פי תקנות בריאות העם של משרד הבריאות, להתקין מז"ח

על מנת להפריד בין מערכות שונות ולשמור על איכות ותקינות מי השתייה.

(דוגמא: חדירת מי ספרינקלרים למי שתייה - עכירות) ולהפריד אותה ממערכת

הצריכה הראשית.

מערכת כיבוי

גלגלון, ספרינקלרים וברזי כיבוי אש –

אמורים להיות מחוברים למאגר נפרד.

מאחר ואין שימוש במי המאגר באופן

שוטף והמים עומדים לאורך זמן רב –

מים אלו אסורים לשתייה.

מערכת גינון – מערכת הדברה

והשקייה יחד או השקייה בלבד

מערכת משולבת של הדברה והשקייה

יחד עלולה לגרום לחדירה של חומרי

הדברה למערכת המים הביתית של כלל

הצרכנים ומהווה סכנת הרעלה.

מערכת השקייה בלבד עלולה לגרום

לחדירת חיידקי ותולעי מים וכ'ו, למערכת

מי השתייה.

על מנת למנוע אפשרות חדירת מים

ממערכות אלו, נדרש המז"ח.

בבניינים עם מיכלי מים על גג

הבניין או במקום אחר, יש לוודא

את ניקיון המיכלים ואת סגירת

הכניסות, על מנת למנוע זיהום

של המים ממקורות חיצוניים.

על פי הוראות משרד הבריאות,

יש לנקות את המיכלים אחת

לשנה על ידי גורם מוסמך וזאת

לצורך מניעת זיהומים. האחריות

על ניקיון ותחזוקת המיכלים חלה

על דיירי הבניין.

הידעת?

10