Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 20 Previous Page
Page Background

רשת עירונית

בדיקת רמת הכלור במים.

.0.5

התקן במשרד הבריאות הינו

אצלנו ב'מי אונו' מחמירים ואנו

0.3-0.25

עומדים על

קריית אונו

|

המים המופקים מהבארות

5

באר

חודשים

7

הבאר מפיקה מים במשך

בשנה (בחודשי החורף בין נובמבר –

אפריל הבאר אינה פעילה)

המים בבאר נבדקים

בשלושה שלבים בתוך הבאר

פעם בשבועיים מתבצעת בדיקה

(דרישות משרד הבריאות הן פעם

בחודש אבל אצלנו במי אונו

מתבצעות הדגימות פעם בשבועיים)

בכניסה למאגר המים

בדיקות למים באמצעות מערכת

דיגום רציף. כל שבוע נבדקת חצי

עיר – הדגימות נבדקות במעבדה

של משרד הבריאות ותוצאותיה

מוצגות באתר התאגיד.

ביציאה מהמאגר

בדיקה נוספת באמצעות מערכת

דיגום רציף (באישור משרד

הבריאות) - במידה ומתגלה בעיה,

היא מטופלת באופן מידי

3

באר

המהווה כמחצית מכושר הפקת

המים לתושבי העיר, תחזור לפעילות

לאחר טיוב המים בה. ההשקעה בסך

אושרה לביצוע לאחר

מיליון

2-

כ

שינויים קלים של הפרמטרים במשרד

הבריאות. המים שהופקו בבאר

, זכו כל השנים לביקורת איכות

3

מעל הממוצע. עם שינוי הפרמטרים

לאיכות המים ע"י משרד הבריאות,

הפסקנו לעשות שימוש במי הבאר

הזו, עד לסיום הטיוב.

לברז וכוס השתייה,

שותים מים באיכות גבוהה

באישור

משרד

הבריאות

באישור

משרד

הבריאות

באישור

משרד

הבריאות

9