Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 20 Previous Page
Page Background

פניות שהתקבלו במוקד תקלות

במטרה לצמצם את מספר סתימות הביוב, התאגיד מבצע

ביוב

שטיפת קווי ביוב לפי תכנית שנתית. התאגיד סיים לצלם

מקווי הביוב

70%-

(ע"י רובוט) את כל קווי הביוב בקריית אונו וכ

ביהוד מונוסון.

הצילומים מפוענחים ובעקבתם יוצאים לתחזוקה ותיקונים.

מטר צנרת ביוב ברחבי הערים קריית אונו

1200-

טפלנו בכ

ויהוד מונוסון בטכנולוגיית שרוול פנימי. החלפנו קווי ביוב באורך

נכסים לתשתיות ביוב עירוניות ובכך

6

מטר וחיברנו

700-

של כ

בורות ספיגה.

6

סגרנו למעשה

שיקום קווי מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם, מונעת

מים

שבר של קווי מים וכתוצאה מכך, בזבוז של מים.

ק"מ צנרת מים

12-

סה"כ החלפנו בקריית אונו ויהוד מונוסון, כ

ק"מ בסך הכל.

200-

מתוך כ

תאגיד מי אונו

שעות.

8-

כל הפסקות המים לא התמשכו מעבר ל

משקיע את מירב המשאבים לשיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב.

קריית אונו

יהוד מונוסון

סה"כ

פיצוצי מים

131

91

222

איכות מים

36

14

50

סתימות ביוב

83

196

279

תיקוני שבר במערכת הביוב

70

12

82

החלפת מכסי ביוב שבורים

37

6

43

לחץ מים נמוך

43

24

67

תיקון לאחר עבודות

147

14

161

מידע בזמן עבודות

189

29

218

פניות באחריות התאגיד.

736

פניות, מתוכם

1398

בקריית אונו התקבלו בסה"כ

>

כל שאר הפניות היו בעיות פרטיות

פניות באחריות התאגיד.

386

פניות, מתוכם

985

ביהוד מונוסון התקבלו בסה"כ

>

כל שאר הפניות היו בעיות פרטיות

11