Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 20 Previous Page
Page Background

מיליון

17-

השקענו בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב בסך כולל של כ

2016

בשנת

מיליון

16-

תכנית ההשקעות תעמוד על סך כולל של כ

2017

בקריית אונו ויהוד מונוסון. בשנת

בקריית אונו ויהוד מונוסון.

הפרויקטים הבולטים:

כיום.

10%–

לכ

2015

ביולי

28%–

הפחתה מסיבית וחסרת תקדים בפחת המים ביהוד מונוסון מ

>

זהו הישג מרשים ביותר, אף בקנה מידה ארצי.

) בקריית אונו.

GIS

הטמענו בהצלחה מערכת מידע גיאוגרפית מתקדמת (

>

השקענו בשיפורים טכנולוגיים ובמערכות מודרניות בתחומי המים והביוב ובשירות לקוחות.

>

תקני איכות גבוהים של מכון התקנים:

3–

שמרנו על הסמכתנו ב

>

ניהול איכותי, בטיחות ובריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה.

שדרוג והחלפת קוי מים ברחובות קריית אונו: פארק צה"ל והזית, ההדר, וינגייט, ביאליק,

>

לוי אשכול צפון, יחזקאל, אהרון אהרונסון, החשמל.

שדרוג והחלפת קוי ביוב ברחובות קריית אונו: בר יהודה, שטרן, לוי אשכול-וולך, דרייפוס,

>

יאנוש קורצ'אק.

שדרוג והחלפת קוי מים ברחובות יהוד מונוסון: ביאליק, טננבאום.

>

שדרוג והחלפת קוי ביוב ברחובות יהוד מונוסון: בר סימנטוב, טננבאום.

>

בקריית אונו.

1

, ושדרוג מאגר

3

טיוב באר

>

החלפות מדי מים בקטרים שונים

>

תוכנית השקעות

בדקו שבאסלת השירותים אין דליפה. נזילה ממכל ההדחה

היא תקלה שכיחה ולעיתים בלתי מורגשת אבל אם במצב תקין

מהצריכה כוללת אז

40% -

כמות הורדת מים בשירותים מהווה כ

במצב תקלה הכמות ביתית תגדל משמעותית. התיקון פשוט

מאוד ומצריך החלפת אטם בתחתית מיכל ההדחה.

ניתן לבדוק האם קיימת נזילה ע"י הנחת נייר טואלט בדופן

יציאת המים. במידה והנייר נרטב, יש להחליף את האטם.

שימו לב

7