Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

פחת גבייה

אחוזי גבייה מצטבר

לכל שנה)

31.12-

(נכון ל

2014

בשנת

2015

בשנת

2016

בשנת

95%

95%

97%

פחת גבייה משקף את רמת גביית חיובי התאגיד. התאגיד מחויב לגבות

את חובות המים ופועל לשם כך באמצעים המוקנים לו על פי חוק.

פחת מים הוא למעשה ההפרש בין כמות המים המדודה בכניסה

לרשת העירונית לבין כמות המים המדודה ביציאות מהרשת העירונית לצרכנים.

פחת המים מהווה מדד למצב תשתיות המים לרמת תחזוקה, לאיכות ניהול מערך

המדידה והגבייה ולכמויות המים ההולכות לאיבוד. למדד זה חשיבות רבה, לאור מצוקת

המים בישראל, שלא לדבר על ההפסד הכלכלי שגם לו חשיבות רבה.

אז מה עושים?

השוואה בין נתוני מדי המים בשטח לבין מערכת הגבייה, איתור חיבורי מים ללא מדידה,

גילוי נזילות מים בצנרת העירונית באמצעים טכנולוגיים חדשניים, שיוך מדים ראשיים

למבנה משותף וחיוב בגין הפרשי מדידה.

יהוד מונוסון

מאז הצטרפות העיר יהוד מונסון לתאגיד

המים מי אונו, חלה ירידה משמעותית

,10%-

ל

28%-

בפחת המים. פחת המים ירד מ

ירידה דרסטית זו בזמן קצר יחסית, מהווה

הישג חסר תקדים.

קריית אונו

מאז הצטרפת העיר קריית אונו לתאגיד

,6%-

המים מי אונו נשמר פחת המים כ

זאת בעקבות פעילות שוטפת ויעילה.

פחת מים

4