Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

המים המסופקים על ידי תאגיד מי אונו נדגמים על פי תכנית משרד הבריאות

ונבדקים במעבדת משרד הבריאות. אחת לשבועיים מבוצע דיגום באזורים שונים

בערים קריית אונו ויהוד מונוסון, כך שכל נקודת ביקורת נדגמת אחת לחודש.

תכנית הדיגום ונקודות הדיגום נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נציגי משרד הבריאות

וכוללות את רשת המים, הקידוחים ובריכות אספקת המים.

כל הדגימות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום

והשינוע, בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות.

בעת ביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדקות רמת הכלור ורמת העכירות ברשת המים.

>

בעת ביצוע דיגום כימי נבדקת כמות המתכות במים שהן עופרת, ברזל ונחושת.

>

בנוסף, נבדקים חומרים שונים מסוג טריהלומתנים.

כל תוצאות הדיגום עומדות בתקנות משרד הבריאות ומפורסמות באתר התאגיד.

יודגש כי כל תוצאות הדיגומים עד כה, הראו שמי השתייה שלנו

באיכות טובה מאוד.

דו״ח איכות המים

נקודות דיגום

מספר

דגימות

מתוכנן

מספר

בדיקות

שבוצעו

מספר

דגימות

תקינות

אחוז

תקינה

מספר

דגימות

חריגות

אחוז

חריגה

2016

קריית אונו

רשת

341

346

346

100%

0

0%

מתקן הפקה

13

18

18

100%

1

6%

כניסה

26

26

26

100%

0

0%

סה"כ דגימות לדו"ח

380

390

390

100%

1

*

0.26%

2016

יהוד מונוסון

רשת

91

91

91

100%

0

0%

מתקן הפקה

0

0

0

100%

0

0%

כניסה

26

26

26

100%

0

0%

סה"כ דגימות לדו"ח

117

117

117

100%

0

*

0%

שבקריית אונו

5

נמצאה חריגה במי גלם בבאר

15/2/2016

בדיגום מתאריך

>

(מדובר בחודשי חורף שזו תקופה שאנחנו לא שואבים מי באר ולכן מים אלו לא הגיעו לרשת העירונית).

מ"ק ביהוד מונוסון.

2,000

בצענו חיטוי במאגר המים בקיבולת

8/6/2016

בתאריך

>

מ"ק בקריית אונו.

2,500

בצענו חיטוי במאגר המים בקיבולת

21/6/2016

בתאריך

>

* אחוז חריגה משוכלל מסך הדגימות.

6