Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

פניות שהתקבלו במוקד תקלות

במטרה לצמצם את מספר סתימות הביוב, התאגיד מבצע

ביוב

שטיפת קווי ביוב לפי תכנית שנתית. התכנית נערכת על

בסיס נתונים לגבי מיקום סתימות ביוב חוזרות ונשנות. סה"כ

מטר צנרת ביוב ברחבי העיר בטכנולוגיית שרוול

330-

טפלנו ב

מטר בטכנולוגיית

800 -

כולל ציפוי

בשוחות

פי.וי.סי. טפלנו בכ

שרוול פנימי בקו ביוב מאסף בשיתוף אור יהודה.

מטר קווי ביוב.

900-

החלפנו כ

שיקום קווי מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם מונעת

מים

ק"מ צנרת מים מתוך

5-

שבר של קווי מים. סה"כ החלפנו כ

ק"מ בסך הכל.

75

תאגיד מי אונו

שעות.

8 -

כל הפסקות המים לא התמשכו מעבר ל

משקיע את מירב המשאבים לשיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב.

2015

בשנת

מספר אירועים

פיצוצי מים

149

איכות מים

25

סתימות ביוב

147

תיקוני שבר במערכת הביוב

61

החלפת מכסי ביוב שבורים

95

לחץ מים נמוך

14

תיקון לאחר עבודות

135

מידע בזמן עבודות

224

פניות באחריות התאגיד.

850

פניות, מתוכם

1,400

התקבלו בסה"כ

2015

בשנת

כל שאר הפניות היו בעיות פרטיות

8