Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 20 Previous Page
Page Background

לקוחות יקרים,

תאגיד מי אונו אחראי על ניהול משק המים והביוב ועל אספקת מי שתיה איכותיים לתושבי

גם לתושבי יהוד-מונוסון. מי אונו מספקת

2015

קריית אונו והחל מהמחצית השנייה של שנת

מיליון מ"ק בשנה לתושבי קריית אונו ויהוד-מונוסון וגם אחראית לפינוי, הולכה

50-

למעלה מ

בשיקום,

מיליון

16 -

אנו מתכננים להשקיע כ

2016

וטיהור של כמות זהה של שפכי ביוב. בשנת

שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב בקריית אונו וביהוד-מונוסון.

בתשתיות מים וביוב היו:

 מיליון

8 -

, לצד השקעה של כ

2015

ההישגים של מי אונו בשנת

מי אונו הינו תאגיד מים מצטיין עפ"י מבחני רשות המים ובראש הרשימה המצומצמת

>

של התאגידים המצטיינים במדינה.

קלטנו בהצלחה את משק המים של יהוד-מונוסון ולמעשה הכפלנו את פעילות התאגיד.

>

.)

GIS

הטמענו בהצלחה מערכת מידע גיאוגרפית מתקדמת (

>

השקענו בשיפורים טכנולוגיים ובמערכות מידע בתחום המים והביוב.

>

לעיריית קריית אונו והקדמנו פירעון של

מיליון

2.1 -

חילקנו  רווחים בהיקף של כ

>

.₪

מיליון

4.6 -

הלוואת בעלים לעיריית קריית אונו בסך של כ

הינם:

2016

האתגרים העומדים בפנינו בשנת

.5%

הקטנת פחת המים ביהוד-מונוסון בלפחות

>

המהווה למעלה ממחצית מתפוקת הפקת המים שלנו.

3

גמר ביצוע פרויקט טיוב באר

>

) ביהוד-מונוסון והעמקת ההטמעה בקריית אונו.

GIS

הטמעת מערכת מידע גיאוגרפית (

>

המשך ההצטיינות בכל הפרמטרים ועמידה באמות מידה גבוהות לשירות הן בקריית אונו

>

והן ביהוד-מונוסון.

השקעה בשיפורים טכנולוגיים ובמערכות מודרניות.

>

במקביל למימוש האתגרים הנ"ל נמשיך לספק מים באיכות גבוהה תוך מתן שירות מקצועי

תיקני איכות של מכון התקנים. כמו-כן נתמיד בחיזוק

3 -

ואדיב ותוך שמירה על הסמכתנו ל

הקשר עם הקהילה, נשמור על רמה גבוהה של בטחון מים ומוכנות לחירום ונטפח את הקשר

עם חוג המתנדבים.

,2015

בשנת

10% -

לסיום, אנו שמחים להודיעכם כי בנוסף להפחתת תעריפי המים בכ

, בהתאם לאישורה של רשות המים.

2016

בתחילת

3% -

בצענו הפחתה נוספת של כ

ישראל גל,

ראש העיר קריית אונו

ויו״ר דירקטוריון מי אונו

דוד עוזר,

מנכ״ל מי אונו