Table of Contents Table of Contents
Next Page  2 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

לספק שרותי מים וביוב ברמת שירות,

>

איכות ואמינות נאותים בערים קריית אונו ויהוד-מונוסון.

לתחזק ולשקם תשתיות המים והביוב.

>

להקים תשתיות חדשות בשכונות חדשות.

>

לנהל ביעילות ומקצועיות את מערכת המים והביוב.

>

לשמור על מקורות המים, בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

>

לעודד שתיית מי ברז וחסכון במים.

>

מטרות התאגיד

בעלי תפקידים

דירקטוריון

, ראש עיר

מר ישראל גל

קריית אונו ויו"ר הדירקטוריון

, ראשת העיר

גב' יעלה מקליס

יהוד-מונוסון ודירקטורית

, דירקטור

עו"ד שמואל אלמגור

, דירקטור

רו"ח דורון חזן

, דירקטורית

גב' חגית אקיבוטי

, דירקטורית

עו"ד שירלי בן שיטרית – דלל

, דירקטור

מר יובל צ'ילאג

הנהלה

,

מר דוד עוזר

מנכ"ל

,

מר יורי שטוחין

מהנדס החברה

,

גב' עמליה ארנון

מנהלת שרות לקוחות וגביה

,

מר מנשה סופר

מנהל חשבונות ראשי

2