Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 20 Previous Page
Page Background

כל בדיקות המים מבוצעות ע"י דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום

והשינוע בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. ניתן לראות כי אחוז הדיגום הינו

מסך כמות הדגימות הנדרש לפי התקנות.

100%

כל בדיקות העכירות שבוצעו ברשת המים עמדו בתקן. דוחות איכות מים רבעוניים

מתפרסמים באתר האינטרנט של התאגיד. הדו"ח השנתי המפורט מתפרסם אף

הוא באתר התאגיד ובנוסף נשלח דו"ח מתומצת לצרכנים.

דו״ח איכות המים

נקודות דיגום

מספר

דגימות

מתוכנן

מספר

בדיקות

שבוצעו

אחוז ביצוע

מספר

דגימות

תקינות

אחוז

תקינה

מספר

דגימות

חריגות

אחוז

חריגה

2015

קריית אונו

רשת

353

362

100%

361

100%

1

0%

מתקן הפקה

18

20

100%

18

90%

2

10%

כניסה

28

29

100%

29

100%

0

0%

סה"כ דגימות לדו"ח

399

411

100%

408

99%

3

0.73%

2015

יהוד מונוסון

רשת

98

98

100%

98

100%

0

0%

מתקן הפקה

28

28

100%

28

100%

0

0%

כניסה

126

126

100%

126

100%

0

0%

סה"כ דגימות לדו"ח

252

252

100%

252

100%

0

0.00%

2015

סיכום

רשת

451

460

100%

459

100%

1

0%

מתקן הפקה

46

48

100%

46

96%

2

4%

כניסה

154

155

100%

155

100%

0

0%

סה"כ דגימות לדו"ח

651

663

100%

660

100%

3

0.45%

.1.7.2015 -

האחריות של התאגיד לבדיקות איכות המים ביהוד מונוסון החלה ב

>

התאגיד עובד עפ"י תוכנית דיגום שנתית המאושרת ע"י משרד הבריאות.

>

במקרה של קריאה חריגה אופן הטיפול מאושר ע"י משרד הבריאות.

>

בבדיקות נוספות לאחר קריאה חריגה שנעשו בהנחיית משרד הבריאות התקבלו תוצאות תקינות.

>

התאגיד ביצע מספר בדיקות נוספות.

2015

במהלך המחצית השנייה של שנת

>

צרכן המתעניין ביתר פרטי הבקרה על איכותם של מי השתייה

www.mono.org.il

יוכל לצפות בדו״ח המורחב באתר החברה:

5