Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

פניות שהתקבלו במוקד תקלות

במטרה לצמצם את מספר סתימות הביוב, התאגיד מבצע

ביוב

שטיפת קווי ביוב לפי תכנית שנתית. התכנית נערכת על

בסיס נתונים לגבי מיקום סתימות ביוב חוזרות ונשנות.

מטר צנרת ביוב.

300 -

סה"כ טלפנו בכ

יצאה לדרך.

2016

תכנית השקעות בתחום הביוב לשנת

שיקום קווי מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם מונעת שבר

מים

ק"מ.

61

מטר צנרת מים מתוך

300 -

של קווי מים. סה"כ החלפנו כ

יצאה לדרך.

2016

תכנית השקעות בתחום המים לשנת

תאגיד מי אונו

שעות.

8 -

כל הפסקות המים לא התמשכו מעבר ל

משקיע את מירב המשאבים לשיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב.

2015

בשנת

מספר אירועים

פיצוצי מים

51

איכות מים

2

סתימות ביוב

43

תיקוני שבר במערכת הביוב

67

החלפת מכסי ביוב שבורים

11

לחץ מים נמוך

11

תיקון לאחר עבודות

4

מידע בזמן עבודות

21

פניות

210

, מתוכם

31.12.2015

ועד

1.7.2015-

פניות מה

301

התקבלו בסה"כ

2015

בשנת

באחריות התאגיד. כל שאר הפניות היו בעיות פרטיות

12