Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

התאגיד מבצע בקרה וניטור של שפכים תעשייתיים בהתאם

לכללים ותקנות החלים עליו.

בתי עסק.

13-

בקריית אונו נבדקים כ

בתי עסק.

45-

ביהוד-מונוסון נבדקים כ

מטרת הבדיקות למנוע הזרמת שפכים חריגים ושפכים אסורים

למערכת הביוב.

פחת גבייה

אחוזי גבייה מצטבר

לכל שנה)

31.12-

(נכון ל

2014

בשנת

2015

בשנת

95%

95%

פחת גבייה משקף את רמת גביית חיובי התאגיד. התאגיד מחויב לגבות

את חובות המים ופועל לשם כך באמצעים המוקנים לו על פי חוק.

בקרת שפכי תעשייה

4