דו"ח סיכום 2023

תיבה דע יעבט יחד ננצח! 2023 תיבה דע יעבט

בעלי תפקידים הנהלה ,מר דוד עוזר מנכ"ל ,גב' ליזי קצבורג מנהלת לשכת מנכ"ל ועוזרת אישית ,אינג׳ יורי שטוחין מהנדס ראשי ,גב' עמליה ארנון מנהלת אגף שירות לקוחות וגבייה ,רו״ח אלי קוצרו מנהל כספים ,מר אלון טל מנהל תפעול ,אינג' בני לנגר מנהל מחלקת הנדסה 2

לקוחות יקרים, של תאגיד מי אונו בע"מ, תאגיד 2024 אני מתכבד להגיש לכם דו"ח לסיכום הפעילות לשנת המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. , היו למי אונו הישגים חשובים ומשמעותיים: 2023 בשנת תקני איכות של מכון התקנים וקבלנו את תו התקן הגבוה והיוקרתי ביותר – 7 הוסמכנו ב- > תו יהלום, שרק מתי מעט זוכים לקבלו. בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. ₪ מיליון 20 כ- השקעה מאסיבית של > ) ונאות אריאל 300 פיתוח מואץ של שכונות ומתחמים חדשים בקריית אונו: צומת סביון (ק.א > (שכונת 1041 ), תכנון ותחילת פיתוח של שכונות חדשות ביהוד מונוסון, תמ"ל 322 שרון (ק.א (מגשימים). 1072 גדות) ותמ"ל ביצוע חיבור חירום למים עם מי שקמה בצומת סביון (שכונת בית בפארק). > התקדמות בתחום הסייבר ואבטחת מתקנים. > הינם: 2024 האתגרים העומדים בפנינו בשנת התקציב בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון, ₪ מיליון 47 השקעה מסיבית של כ- > הכוללים פיתוח אזורי דיור ותעסוקה חדשים לפי הפירוט כדלקמן: (קצב הפיתוח בשכונות מותנה בגורמים אקסוגניים למי אונו). .)300 צומת סביון (ק.א > .)322 נאות אריאל שרון (ק.א > .)1041 קידום התכנון וההקמה של מערכות מים וביוב בשכונה החדשה ביהוד מונוסון (תמ"ל > (צומת הטייסים) ביהוד מונוסון 1072 תכנון תמ"ל > פרויקטים של פינוי בינוי, הן בקריית אונו והן ביהוד מונוסון. > פיתוח מאגר מים נוסף ביהוד מונוסון. > , בקריית אונו וביהוד מונוסון. 4% שמירה על רמת פחת מים נמוכה, שלא תעלה על > שיפור נושאי הסייבר . > חיבור שכונת צומת סביון לרשת המים העירונית של קריית אונו. > חיבור חירום בין מערכת מים יהוד מונוסון למערכת מים קריית אונו בשכונת גדות וצומת סביון. > המשך הצטיינות בכל הפרמטרים ועמידה באמות מידה גבוהים לשירות. > במקביל למימוש האתגרים הנ"ל, נמשיך לספק מים באיכות גבוהה תוך מתן שירות תקני 7 מקצועי, איכותי ואדיב לכלל לקוחותינו ותוך השגת ושמירה על הסמכותינו להאיכות הגבוהים של מכון התקנים (תו יהלום). נתמיד בחתירה לקיום חוק ולביסוס מעמדו של התאגיד כתאגיד אזורי, ע"י צירוף רשויות נוספות מבקעת אונו. כמו כן נשמור על מוכנות לחירום ורמת ביטחון מים גבוהה ונפעל לחיזוק וביסוס הקשר עם הקהילה ביהוד מונוסון וקריית אונו. דוד עוזר, מנכ״ל מי אונו

תוכנית השקעות השקענו בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב 2023 בשנת .₪ מיליון 20 בקריית אונו ויהוד מונוסון, סך כולל של כ- ,₪ מיליון 47 תעמוד על סך כולל של כ- 2024 תכנית ההשקעות לשנת בפיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים – צומת סביון, נאות אריאל שרון, גני - יהודה. 1041 תחילת פיתוח ביהוד מונוסון של מתחם תמ"ל קווי מים - שיקום ושדרוג שדרוג חציות וחיבורי מים > ברח' גורדון, ז'בוטינסקי פארק מכבית, ביאליק > רחבת האורן > קפלן - שלב ג' > קווי מים - פיתוח שכונת נאות אריאל שרון - > שלב ב' שכונת צומת סביון - > שלב ב' דרך אלכסנדרוני > פרויקטים פינוי בינוי: התאנה שלב א' > רקפת - הצבר > רחבת האורן - שלב א' > שי עגנון - שלב א' > מתקני מים - שיקום ושדרוג פיקוד ובקרה -שדרוג מערכת > - שדרוג משאבה 5 באר > UV - שדרוג ותוספת 3 באר > קווי ביוב - שיקום ושדרוג המעגל (כניסה לסביון) שרוול > )4622 דרך אלכסנדרוני (כביש > קו מאסף ירושלים > אהרון אהרונסון שלב ב' > סוקולוב > סעדיה גאון - שרוול > רחבת האורן - שלב א' > אסתר > קווי ביוב - פיתוח שכונת נאות אריאל שרון - > שלב ב' שכונת צומת סביון - שלב ב' > פרויקטים פינוי בינוי: שי עגנון - שלב א' > התאנה - שלב א' > 2023 פרויקטים ב- | קריית אונו 4

קווי מים - שיקום ושדרוג רמז מערב (בגין) > רמז מזרח (קפלנסקי-ויצמן) > הנרקיס > הרוא"ה - שלב ב' > לב יהוד - סעדיה חתוכה (דרום) > מתחם השלושה (שבזי -גרון) - > שלב ג' קטע רמז - שז"ר > קווי מים - פיתוח > , גדות 1041 תמ"ל > מתקני מים - פיתוח - מערכת דיגום רציף 2 מאגר > 2023 פרויקטים ב- | יהוד מונוסון קווי ביוב - שיקום ושדרוג יהלום > שוהם - שנהב > השלום - ההגנה > לוחמי הגטאות > בן גוריון - שרוול חירום > מנחם בגין > ויצמן (מרכוס- קדושי מצרים) > ויצמן (רמז - מרכוס) - שלב ג' > מתחם השלושה (שבזי) - שלב ג' > סירקין - ניפוץ > שדרוג קו ביוב בצומת אביה > קווי ביוב - פיתוח מאסף יהוד (משותף עם > תאגיד מי שקמה) לב יהוד (וינהויז) > לב יהוד (סעדיה חתוכה - > דרום) , גדות 1041 תמ"ל > 5

פחת גבייה אחוזי גבייה מצטבר לכל שנה) 31.12- (נכון ל 2018 2019 2020 2021 2022 2023 96% 97% 98% 98% 98% 98.5% פחת גבייה משקף את רמת גביית חיובי המים מצרכני התאגיד. התאגיד מחויב לגבות את חובות המים ופועל לשם כך באמצעים המותנים לו על פי חוק. התאגיד שומר על רמת פחת מים נמוכה מאוד אף במונחים ארציים לאורך השנים וזאת בעקבות פעילות שוטפת ויעילה. פחת מים הוא למעשה ההפרש בין כמות המים המדודה בכניסה לרשת העירונית לבין כמות המים המדודה ביציאות מהרשת העירונית לצרכנים. פחת המים מהווה מדד למצב תשתיות המים, לרמת תחזוקה, לאיכות ניהול מערך המדידה והגבייה ולכמויות המים ההולכות לאיבוד. למדד זה חשיבות רבה, לאור מצוקת המים בישראל, שלא לדבר על ההפסד הכלכלי שגם לו חשיבות רבה. פחת מים קריית אונו 2019 2020 2021 2022 2023 4.50% 4.50% 2.66% 3.27% 2.58% יהוד מונוסון 2019 2020 2021 2022 2023 6.70% 6.30% 3.70% 2.85% 3.65% 6

דו״ח איכות המים המים המסופקים על ידי תאגיד מי אונו נדגמים על פי תכנית משרד הבריאות ונבדקים במעבדת משרד הבריאות. אחת לשבועיים מבוצע דיגום באזורים שונים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון, כך שכל נקודת ביקורת נדגמת אחת לחודש. תכנית הדיגום ונקודות הדיגום נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נציגי משרד הבריאות וכוללות את רשת המים, הקידוחים ובריכות אספקת המים. כל הדגימות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע, בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. בעת ביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדקות רמת הכלור ורמת העכירות ברשת המים. > בעת ביצוע דיגום כימי נבדקת כמות המתכות במים שהן עופרת, ברזל ונחושת. > בנוסף, נבדקים חומרים שונים מסוג טריהלומתנים. כל תוצאות הדיגום עומדות בתקנות משרד הבריאות ומפורסמות באתר התאגיד. חשוב לציין שדיגומים אלו מתבצעים בנוסף למערכות דיגום מים רציף והכלרה שהותקנו ומותקנים בקריית אונו וביהוד מונוסון. נקודות דיגום סך דגימות שנעשו מס' דגימות מתוכנן מס' בדיקות תקינות שבוצעו אחוז ביצוע מס' דגימות תקינות אחוז תקינה מס' דגימות חריגות אחוז חריגה 2023 קריית אונו רשת 556 548 497 91% 552 4 99% 1% מתקן הפקה 33 26 21 32 81% 1 97% 4% כניסה 12 13 12 12 92% 0 100% 0% סה"כ דגימות לדו"ח 601 587 530 90% 596 5 99% 1% 2023 יהוד מונוסון רשת 247 241 235 98% 245 2 99% 1% מתקן הפקה 0 0 0 - 0 - 0 - כניסה 41 39 39 40 100% 1 98% 3% סה"כ דגימות לדו"ח 288 280 274 98% 285 3 99% 1% 2023 סה"כ מי אונו רשת 803 789 732 93% 797 6 99% 1% מתקן הפקה 33 26 21 32 81% 1 97% 4% כניסה 53 52 51 52 98% 1 98% 2% סה"כ דגימות לדו"ח 889 867 804 93% 881 8 99% 1% כל החריגים טופלו בשיתוף משרד הבריאות. 7

פניות שהתקבלו במוקד תקלות ק"מ של קווי ביוב בערים קריית אונו ויהוד מונוסון יחד. לצורך התייעלות 190 באחריתינו כ-ביוב אנרגטית ושמירה על הסביבה, הזרימה היא בגרביטציה למעט בשכונת אריאל שרון שבקריית אונו, שם אנו נעזרים בתחנת שאיבה. הדבר מצריך תחזוקה שוטפת ומונעת ברמה גבוהה מכלל הצנרת, כתחזוקה 20% ובאופן שוטף. אנו מבצעים מידי שנה שטיפה וצילום של כמונעת וכהכנה לשדרוגים ותיקונים ברשת. ק״מ של קווי מים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון יחד. שיקום קווי מים 200 באחריותנו כ- מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם, משפרת את איכות המים המסופקים, מונעת שבר של קווי מים וכתוצאה מכך, בזבוז של מים. שעות. 8 כל הפסקות המים לא נמשכו מעבר ללהלן טבלת הפניות לפי נושאים: נושא יהוד מונוסון קריית אונו סה"כ פניות סתימת ביוב 323 144 467 פריצת ביוב 216 153 369 מכסה ביוב (רשום מי אונו ביוב) 55 37 92 עבודות הדברה 222 2 224 נזילה לפני מד המים ראשי 13 28 41 אין מים בברזים 26 70 96 פיצוץ/נזילה צינור מים מדרכה 67 77 144 פיצוץ/נזילה במד מים עצמו 58 46 104 פיצוץ/נזילה בהידרנט(ברז כיבוי) 57 153 210 לחץ/זרימת מים נמוך/גבוה 28 43 71 פיצוץ/נזילה צינור מים בכביש 18 40 58 פיצוץ /נזילה בעבודות תשתית 13 15 28 החלפת שעון/מד מים 6 20 26 הפסקות מים/יזומות 10 24 34 בדיקת טעם המים/עכירות 2 9 11 אין מים בברזים 2 2 4 מכסה מים (רשום מי אונו מים) 1 5 6 מים בטעם/ריח 8 11 19 מים עכורים/חומים/לבנים/קשים 11 10 21 רשלנות קבלני תאגיד 37 67 104 השלמות תיקון/ ריצוף או אספלט 7 24 31 התחברות/גניבת מים לא חוקית 0 1 1 פניות שעברו להמשך טיפול שרות הלקוחות 83 117 200 סה"כ 1180 981 2361 8

נתוני אספקת מים להלן כמויות המים במטר מעוקב (מ״ק) לפי מהויות שימוש: קריית אונו יהוד מונוסון מהות שימוש 2022 2023 אחוז שינוי 2022 2023 אחוז שינוי אספקה לצריכה ביתית 2,607,592 2,787,170 6.9% 1,901,949 2,049,863 7.8% אספקה לגינון ציבורי 215,400 268,629 24.7% 205,252 270,274 31.7% אספקה למוסדות הרשות המקומית 115,452 133,586 15.7% 51,070 56,470 10.6% חקלאות 0 0 0.0% 63,865 118,958 86.3% אספקה לעסקים 49,052 61,514 25.4% 132,343 142,774 7.9% אספקה לצרכנים 15,000 גדולים (מעל מ"ק בשנה) 96,017 101,711 5.9% 72,772 72,012 -1.0% אספקה לכל צריכה אחרת כולל בנייה 165,172 210,963 27.7% 68,350 63,139 -7.6% כמות שהוכרה כנזילה 43,728 47,211 8.0% 43,163 45,928 6.4% פחת מים 3.27% 2.58% -21.1% 2.85% 3.65% 28.1% מספר תושבים 46,669 47,692 2.2% 34,749 35,425 1.9% כמות מדי מים 15,875 16,133 1.6% 11,498 11,645 1.3% אל תפתחו את הברז במטבח ובאמבטיה בלחץ המרבי. שטיפה ורחצה יכולות להתבצע בנוחות וביעילות גם בלחץ בינוני, וזה חוסך הרבה מים. פותחים את הברז? שמרו על לחץ בינוני 9

איכות השירות לצרכן תאגיד 'מי אונו' רואה במתן שירות אדיב, מקצועי, זמין ומסור לתושבים, יעד מרכזי לו הוא מחויב. אנו מפעילים לרווחת התושבים מס' ערוצי תקשורת: שעות לתשלומים במענה אוטומטי 24 למענה אנושי ו- 20:00-8:00 - זמיןמוקד בירורים ותשלומים > (בכל רשות)מוקד שירות לקוחות פרונטלי > (בשעות הפעילות של המוקד הפרונטאלי)שיחה דיגיטאלית > שעות ביממה 24 – לדיווח על תקלות, פיצוצי מים וסתימות ביוב . מוקד זה זמין מוקד תקלות > זמני המתנה במוקד שירות טלפוני פניות שהתקבלו במוקד הטלפוני קריית אונו יהוד מונוסון סה"כ ברורים 12,660 10,095 22,755 תשלומים מענה אנושי 1,507 1,323 2,830 IVR תשלומים 25,882 13,554 39,436 נכנסות נענות אחוז נענו זמן המתנה ממוצע ננטשות קריית אונו 12,744 12,409 97.37% 0:01:19 335 יהוד מונוסון 10,046 9,773 97.28% 0:01:18 273 10

פניות שטופלו במרכזי השירות הפרונטאלי קבלת קהל מוקד פייסבוק טלפון תקלות 105 4 5,295 315 10,243 0 2,567 1,079 7,461 4,307 דוא"ל/ טפסים מקוונים ווטסאפ/ מסינג'ר פעילות יזומה מוקד פקס הטלפוני מרכז שירות + לתושב מחלקת הגבייה בעירייה קבלת קהל מוקד פייסבוק טלפון תקלות 84 3 3 983 12 10,026 5,610 79 4,971 3,638 דוא"ל/ טפסים מקוונים ווטסאפ/ מסינג'ר פעילות יזומה מוקד פקס הטלפוני מרכז שירות + לתושב מחלקת הגבייה בעירייה קריית אונו פניות 31,376 סה״כ יהוד מונוסון פניות 25,322 סה״כ פיצויים לצרכנים לא שולמו פיצויים לצרכנים 2023 בשנת 11

מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ) מי אונו מתקינה מדי מים קר"מ (קריאה מרחוק) מהמתקדמים ביותר המאפשרים ניטור מדויק ואמין של צריכת המים בזמן אמת, דבר המאפשר יכולת התראה מיידית על נזילות או דליפות, זיהוי תקלות, וקבלת נתוני קריאות מרחוק. הורידו את האפליקציה >> להורדת האפליקציה לחצו כאן ותתחילו לחסוך! מערכת הקר"מ מפחיתה תופעות של צריכת מים חריגה ונזילות מתמשכות, ובכך מאפשרת חיסכון לצרכנים. באפשרותכם לצפות בצריכת המים שלכם בכל מקום ובכל זמן. הירשמו לשרות הקריאה מרחוק ולקבלת התראות על חשד לנזילה במסרון – כך תוכלו לגלות במהירות אם קיימת נזילה בנכס שלכם, לטפל בה בהקדם ולחסוך מים וכסף בחשבון המים. לפרטים נוספים כנסו לאתר התאגיד תושבי קריית אונו ויהוד מונוסון, חוסכים מים וכסף! 12

זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנכרך לפי > 1995 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 9 סעיף (להלן חוק הביטוח הלאומי). זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, > לפחות. 70% שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור .* לחוק הביטוח הלאומי 251 זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף > .* לחוק הביטוח הלאומי 251 זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף > (ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) 3 זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות > .1978 (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט – .2010 זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע – > .1980 ) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 4 (א) ( 2 זכאי לגמלה לפי סעיץ > 1957 א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 4 זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף > לחוק האמור. 1 ג 4 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף , שנקבעה לו נכות 1970 זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – > לפחות לפי החוק האמור או צרכן זכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו 50% בשיעור של אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפני הוראות משרד הביטחון. 50% נמוכה מ- מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותו של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה, החלטות למתן ההטבה או סירוב להטבה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהו מבקש ההטבה. צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה. חשוב להדגיש כי רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, המועברת לתאגיד ע"י רשות המים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון, או הרשות לזכויות ניצולי שואה. על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, להלן רשימת קבוצות הזכאים להטבה בתעריפי מים. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש, כלומר: כל אזרח זכאי מ"ק נוספים 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לזכאי לקבל 3.5 לקבל לחודש בתעריף הנמוך. מי זכאי להטבה בתעריפי המים? 13

איומים וסיכונים בתחום המים פגיעה במערכת המים יכולה להתרחש כתוצאה ממלחמה - ירי טילים, במקרה של תקלות, כתוצאה מאסונות טבע כמו רעידת אדמה, צונאמי, שטפונות, כתוצאה מהרעלה מכוונת הגורמת לזיהום המים. שירותי מים בשעת חירום תאגיד מי אונו הינו חלק ממערך החירום בעיר והוא מהווה את הזרוע המקצועית והביצועית בתחום המים והביוב בפתרונות הקשורים לתחום. התאגיד מצטיין בציוד מתקדם ביותר. במסגרת אחריותו לדאוג לאספקת מים סדורה ובעיתות משבר לדאוג לחלוקת מים באמצעות תחנות חלוקה. התאגיד רוכש ציוד המתאים למטרה זו (ערכות מים, משאבות מים וציוד נוסף). מערך חלוקת המים בחירום כולל גם תחנות לחלוקת מים הפרוסות ברחבי העיר, תוך התחשבות רבה בנגישות לעמדות אילו. במידה ותוך כדי ירי טילים תהיה פגיעה באספקת המים, אנו ערוכים לפתיחת תחנות לחלוקת מים. יש להישמע להוראות הסדרנים ולשמירת הסדר. משק בשעת חירום מומלץ לכל בית אב להחזיק בבית ערכת מים וסניטציה לחירום ליטר לנפש לשתיה ובישול 12 > חודשים), 3 (מי ברז יש לרענן אחת ל- יש להניח את הבקבוקים על הרצפה למניעת נפילה במקרה של רעידת אדמה. מגבונים לחים או ג'ל אנטי בקטריאלי > לשמירה על ניקיון אישי. כלים חד פעמיים ומגבות נייר במקום > מים המיועדים לשטיפת כלים וניקיון. שקיות לאיסוף פסולת לשמירה > על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים תברואתיים. רשות המים ממליצה 14

התאגיד מתרגל במהלך כל השנה מצבי חירום בתרחישים שונים והוא עומד בסטנדרטים הגבוהים של רשות המים ופיקוד העורף. גם עליכם התושבים חלה החובה למנוע זיהומי מים בשטח הפרטי ולהיערך לעתות חירום: בניינים עם מאגרי מים על גג הבניין או במקום אחר יש לוודא ניקיון המאגרים ואת סגירת הכניסות, על מנת למנוע זיהום של מים ממקורות חיצוניים. עפ"י משרד הבריאות, יש לנקות את המאגרים ע"י גורם מוסמך ואחת לשנה. קומות ומעלה 8 בניינים בני מומלץ להחזיק ולתחזק גנראטור/ים לטובת מעלית הבניין ומשאבות המים למענה בעת הפסקות חשמל. יש לוודא אחזקת סולר לגנראטור בהתאם להספק הדרוש. 15

תחנה מיקום 1 בקצה רח' פנקס. ביה"ס "שילה" התחנה תמוקם במרכז רחבת בי"ס. 2 רח' הרצל פינת מרזוק "בית נועם" ועזר. תמוקם ברחבה המוצלת בכניסה. 3 רח' יהודה המכבי מול בית ספר "ניר" מגרש החנייה. כניסת הולכי רגל משער ראשי של בי"ס ויציאתם מפשפש ליד הקונסרבטוריון. 3 באר ליד החווה החקלאית.שדרות יהודית 4 רח' יצחק רבין. התחנה בי"ס יעקב כהן תמוקם במגרשי ספורט עם דשא סינטטי משני הצדדים. 5 התחנה תמוקם ספורטק קריית אונו במגרש הכדורסל/גלגיליות 6 .13 רח' ש"י עגנון בית אורנשטיין 7 ליד בנק רחבת מרכז מסחרי זיידמן לאומי ומרכז הקניות. 8 תמוקם תפוח פייס (בי"ס למחול) ברחבת הכניסה, רח' מיכאל לוין. 9 רח' הכפר פינת בית ספר "עלומים" הפרדס. במגרש ספורט ברח' הכפר. תחנה מיקום מרכול קניון קריית אונו.מרכול 'מגה בעיר' 5 באר שד' בן גוריון פינת הפרדס. 10 רח' בר יהודה בית ספר "רימונים" במגרש הכדורסל. 11 בכניסה הדרומית לעיר, פארק רימון מימין כניסה לרח' ללא מוצא, שמוביל למגרש חנייה ומרכז מסחרי. התחנה תמוקם בגן השעשועים מול המרכז המסחרי. 12 - רח' הדר. תמוקם בית ספר "שרת" ברחבה המרכזית לאחר הכניסה. 13 – 8 רח׳ נהר הירדן בית פיס לנוער מועדון "היאנוש" שכונת נאות אריאל 14 תחנות זמניות ע"פ קצב האיכלוס שכונת צומת סביון 15 תחנות זמניות ע"פ קצב האיכלוס תחנות חלוקת מים בשעת חירום - קריית אונו תחנה מיקום 1 . התחנה 1 רח' שוהם ביה"ס "אורנים" תמוקם במגרש הספורט / כדורסל. המגרש ממוקם מחוץ לביה"ס צמוד לרח' שוהם. 11 בכניסה למונוסון מנהלת מונוסון 461 מכביש 2 ליד 1 רח' משה דיין ביה"ס "פסגות" קניון סביונים. התחנה תמוקם ברחבת הכניסה הפנימית של ביה"ס. 3 בסמוך לכיכר מגרשי ספורט עירוניים 'זבולון המר' (צמוד לרח' החורש), המגרשים גובלים מדרום לבי"ס 'היובל'. התחנה תמוקם במגרשי הספורט. מרכול קניון 7 'שופרסל שלי'- רח' משה דיין סביונים 4 (הכניסה 29 רח' הרצל ביה"ס 'הרצל' לרכבים מרח' בר - סימנטוב בלבד!). התחנה תמוקם במגרש הקט רגל הגובל עם רח' בר - סימן טוב. 5 סמוך לבית הכנסת כיכר יצחק שדה אחדות. התחנה תמוקם ברחבה ממזרח לבית הכנסת. תחנה מיקום 6 בכניסה מרח' קדושי ביה"ס 'יהודה הלוי' . התחנה תמוקם במגרשי 25 מצרים ביה"ס (ממוקם בכניסה לביה"ס). מאגר 'יהוד' תחנת ברזיותמאגר מים יהוד 7 144 רח' מבוא יונתן ביה"ס 'מקיף יהוד' ). התחנה 2 (כניסה גם דרך רח' רם כהן תמוקם ברחבת הכניסה לביה"ס. 8 בית חיל הקשר והתקשוב להנצחה ומורשת רח' אלפרט כניסה לחניון מול בית . ברחבה הפנימית של האתר. 6 מספר מאגר מים , תחנת ברזיות 25 צה"ל מגדל המים 9 (חלק ממתחם בתי ביה"ס 'יגאל אלון' ספר יגאל אלון והמעלה החדש), רח' התחנה תמוקם במגרש 12 בן צבי הכדורסל של בית ספר יגאל אלון. מרכול אזור 4 אלטלף מרכול 'שופרסל דיל' התעשייה (פארק מסחר תעשייה ומדע) 10 רח' רמזגן אוקלהומה תחנות חלוקת מים בשעת חירום - יהוד מונוסון 16

בעל עסק/ועד בית, מז״ח כבר התקנת/ בדקת? מונעי זרימה חוזרת (מז״ח), הם אביזרים לצנרת מים שנועדו להגן על הציבור מפני אפשרות של זיהום מערכת מי השתייה. התקנת האביזרים מונעי הזרימה החוזרת, נאכפת במסגרת של תקנות, חוקים, אישורי בנייה ורישיון להפעלת עסק. אביזר מונע זרימה חוזרת חייב בהתקנה על-ידי מתקינים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות וחייב ברישום ובדיווח. חובת התקנת המז"ח ותקינותו מוטלת על בעל העסק, לא ניתן יהיה לספק מים לעסק ללא מז"ח תקין. על בעל העסק מוטל להציג תעודת תקינות המז"ח אחת לשנה. תאגיד מי אונו מסייע לבעלי העסקים בהתקנת מז"ח על מנת למנוע טעויות והוצאות מיותרות, אנו ממליצים להסתייע במתקיני מז"ח המוכרים לתאגיד ונתונים לפיקוח מחירים. פרטים נוספים והכוונה במחלקת שירות לקוחות ובאתר מי אונו. חושבים שהעסק שלכם פטור ממז"ח? mazah@mono.org.il שילחו לנו מייל בנושא לכתובת ניתן להגיש בקשה לפטור ממז"ח באתר משרד הבריאות ועד בית או בעל בית פרטי מניעת חדירת מים ממערכת ההשקייה (שיתכן והיו בהם חומרי דישון), למערכת השתייה. מניעת זרימה חוזרת של מים עומדים בצנרת הכיבוי. 17

במסגרת החובה והאחריות על תאגידי המים והביוב, נקבעו תקנות על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים למערכות הביוב. בהתאם לחוק, אסור לתאגיד לאפשר למפעלים, הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב. בקרת שפכי תעשיה התאגידים הוסמכו לבצע בדיקות, דגימות, ניטורים ובקרה בתוך המפעלים ובתי עסק וביציאה מהם, לצורך בקרת השפכים בהתאם לתקנות תאגידי מים וביוב ולכללי איכות שפכים. העסקים הנכללים בתכנית הדיגום אושרו על ידי המשרד להגנת בתי עסק, 5 הסביבה. בקריית אונו נבדקים בתי עסק. 20 ביהוד מונוסון נבדקים לכללים קובע כי במידה ומפעל 10 סעיף מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים – יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם שבכללים המצוינים לעיל. 2 לטופס במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין על פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי המים והביוב. (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת (להלן: 2009 מערכות מים וביוב), תש"ע "כללי התעריפים"). כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי התעריפים. במידה וידוע לכם על השפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית. 18

תאגיד המים והביוב יהוד-מונוסון•קריית אונו מרכז שרות הלקוחות , קניון קריית אונו 1 קומה A , מגדל משרדים 39 ירושלים | קריית אונו , בניין טופ רסקו (בקומה ראשונה) 40 דרך העצמאות | יהוד מונוסון 18:00-08:30 ׳ , ב׳, ד 14:00-08:30 ׳ א׳, ג׳, ה | שעות הפעילות 5510001 קריית אונו 990 ת.ד | כתובת למשלוח דואר מוקד שירות טלפוני 12:00-08:00 , ימי שישי וערבי חג 20:00-08:00 ׳ א׳-ה | שעות הפעילות 19

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=