דו"ח סיכום 2023

זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנכרך לפי > 1995 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 9 סעיף (להלן חוק הביטוח הלאומי). זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, > לפחות. 70% שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור .* לחוק הביטוח הלאומי 251 זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף > .* לחוק הביטוח הלאומי 251 זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף > (ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) 3 זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות > .1978 (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט – .2010 זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע – > .1980 ) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 4 (א) ( 2 זכאי לגמלה לפי סעיץ > 1957 א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 4 זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף > לחוק האמור. 1 ג 4 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף , שנקבעה לו נכות 1970 זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – > לפחות לפי החוק האמור או צרכן זכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו 50% בשיעור של אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפני הוראות משרד הביטחון. 50% נמוכה מ- מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותו של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה, החלטות למתן ההטבה או סירוב להטבה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהו מבקש ההטבה. צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה. חשוב להדגיש כי רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, המועברת לתאגיד ע"י רשות המים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון, או הרשות לזכויות ניצולי שואה. על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, להלן רשימת קבוצות הזכאים להטבה בתעריפי מים. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש, כלומר: כל אזרח זכאי מ"ק נוספים 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לזכאי לקבל 3.5 לקבל לחודש בתעריף הנמוך. מי זכאי להטבה בתעריפי המים? 13

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=