דו"ח סיכום 2022

2022

בעלי תפקידים דירקטוריון , ראש העירמר ישראל גל קריית אונו ויו"ר הדירקטוריון , ראש העירעו"ד יעלה מקליס יהוד מונוסון ודירקטורית , דירקטורעו"ד שמואל אלמגור , דירקטורעו"ד אורן ליטוין , דירקטוראינג' יובל צ'ילאג , דירקטוריתגב' מירית אלעד הנהלה , מנכ"למר דוד עוזר , מנהלת לשכת מנכ"לגב' ליזי קצבורג , מהנדס ראשיאינג׳ יורי שטוחין ,גב' עמליה ארנון מנהלת אגף שירות לקוחות וגבייה , מנהל כספיםרו״ח אלי קוצרו , מנהל תפעולמר אלון טל , מנהל הנדסהאינג' בני לנגר 2

לקוחות יקרים, של תאגיד מי אונו בע"מ, תאגיד 2022 אני מתכבד להגיש לכם דו"ח לסיכום הפעילות לשנת המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. , היו למי אונו הישגים חשובים ומשמעותיים: 2022 בשנת מי אונו הינו תאגיד המים הראשון והיחידי עד כה בישראל, שהחזיר כספים ללקוחותיו. > ,2021 ו- 2020 לצרכניה, עודפים בגין השנים ₪ מיליון 7.5 החזירה מי אונו 2022 בשנת .₪ 300.15 כאשר כל בית אב בקריית אונו ויהוד מונוסון קיבל בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. ₪ מיליון 26 כ– השקעה מאסיבית של > ) ונאות 300 המשך פיתוח מואץ של שכונות ומתחמים חדשים בקריית אונו: צומת סביון (ק.א > 1041 ), תכנון ותחילת פיתוח של שכונות חדשות ביהוד מונוסון, תמ"ל 322 אריאל שרון (ק.א (צומת טייסים) 1072 (גני יהודה לשעבר), ותמ"ל תקני איכות של מכון התקנים, לקראת השגת 7 התקדמות משמעותית לקראת הסמכתנו ל- > התו הגבוה והיוקרתי ביותר – תו יהלום, שרק מתי מעט זוכים לקבלו. תוך ₪ מיליון 13 כ- סיום של פרויקט מערכת קריאת מדי מים מרחוק (קר"מ), בהשקעה של > התאמה לפרוטוקול תקשורת מתקדם והנגשתו לכלל המשתמשים באמצעות אפליקציה. הינם: 2023 האתגרים העומדים בפנינו בשנת התקציב בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון, ₪ מיליון 48 השקעה מסיבית של כ- > הכוללים פיתוח אזורי דיור ותעסוקה חדשים לפי הפירוט כדלקמן: (קצב הפיתוח בשכונות מותנה בגורמים אקסוגניים למי אונו). .)300 צומת סביון (ק.א > .)322 נאות אריאל שרון (ק.א > .1041 קידום התכנון וההקמה של מערכות מים וביוב בשכונה החדשה ביהוד מונוסון (תמ"ל > (צומת הטייסים) ביהוד מונוסון 1072 תכנון תמ"ל > פרויקטים של פינוי בינוי, הן בקריית אונו והן ביהוד מונוסון. > התקדמות בפיתוח מאגר מים נוסף ביהוד מונוסון. > , בקריית אונו וביהוד מונוסון. 4% שמירה על רמת פחת מים נמוכה, שלא תעלה על > שיפור נושאי הסייבר ואבטחת איכות המתקנים. > השלמת כל הנדרש לקבלת התו היוקרתי ביותר של מכון התקנים תו יהלום. > המשך הצטיינות בכל הפרמטרים ועמידה באמות מידה גבוהים לשירות. > במקביל למימוש האתגרים הנ"ל, נמשיך לספק מים באיכות גבוהה תוך מתן שירות תקני -7 מקצועי, איכותי ואדיב לכלל לקוחותינו ותוך השגת ושמירה על הסמכותינו ל האיכות הגבוהים של מכון התקנים (תו יהלום), הקפדה על מוכנות גבוהה בחירום והתמדה בקיום קשר חזק עם הקהילה. מנכ״ל מי אונו ראש העיר קריית אונו ויו״ר דירקטוריון מי אונו

קווי מים - שיקום ושדרוג הברוש (כולל לוס אנג'לס) > הכלנית > מיכאל וולך קטע רמז-בן יהודה > שדרוג חציות וחיבורי מים > ברח' גורדון, זבוטינסקי, ברנר לוס אנג'לס, וילסון, לינקולן, > וושינגטון רוטשילד > פארק ורשה > רחוב וולך שלב ג' > )4622 דרך אלכסנדרוני (כביש > קו מאסף רח' קפלן - קו מים ק.א > ג + ב + שלב א יצחק שדה > הנשיא קטע רמז - > יהודה המכבי (חרום) קווי מים - פיתוח שצ"פ בר יהודה > נאות אריאל שרון - שלב ב' > מתקני מים - שיקום ושדרוג 2 שדרוג מאגר > מתקני מים - פיתוח מאגר מים נאות אריאל שרון > קווי ביוב - שיקום ושדרוג רמז - שרוול > אסתר > ירושלים > הברוש (כולל לוס אנג'לס) > בלינסון > מאסף בר אילן - מניה שוחט > וסנש חיבור לבר אילן רוטשילד-הדר > דב הוז (אושיסקין-העמל) > דב הוז (הרצפלד-העמל) > אושיסקין א' > רח' יהואש - ירושלים > דרך אלכסנדרוני > ) - קו מאסף 4622 (כביש סוקולוב > המעגל > חיבור ביוב לתל השומר > גורדון-ניפוץ > יפה נוף והכפר > רח' רמז-לוס אנג'לס-קק"ל > מיפוי הפרדה מערכות ביוב > וניקוז קריית אונו ויהוד מונוסון ז׳בוטינסקי-בלפור > קווי ביוב - פיתוח דרך האקליפטוסים - > צומת סביון קריית אונו תוכנית השקעות השקענו בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב 2022 בשנת .₪ מיליון 26 בקריית אונו ויהוד מונוסון, סך כולל של כ- .₪ מיליון 48 תכנית ההשקעות תעמוד על סך כולל של כ- 2023 בשנת בפיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים – צומת סביון, נאות אריאל שרון. גני - יהודה. 1041 תחילת פיתוח ביהוד מונוסון של מתחם תמ"ל 4

קווי מים - שיקום ושדרוג לוחמי הגטאות > (קפלנסקי) 2020 רמז > הרואה > נרקיס שלב ב' > יונתן נתניהו > חסיד משה > מתחם השלושה-שלב ג' > זבוטינסקי > סוקניק > מתקני מים - פיתוח 2 מערכת דיגום רציף במאגר > (העצמאות) מאגר ותחנת שאיבה 1041- תמ"ל > בנייה מחדש 2020- מאגר צה"ל > יהוד מונוסון קווי מים - פיתוח מרבד הקסמים מזרחי > 1041 תמ"ל > מתקני מים - שיקום ושדרוג מיגון מאגר יהוד וגנרטור > למאגר קווי ביוב - פיתוח ויצמן קטע רמז מרכוס > ויצמן קטע מרכוס - > קדושי מצרים 412 שקד- כביש > מגשימים + מוהליבר 1041+ תמ"ל > נורדאו מתחם השלושה > מרבד הקסמים מזרחי > קווי ביוב - שיקום ושדרוג יהלום > מרכוס > הרוא"ה > ויצמן קטע מרכוס - כצנלסון > סירקין-ניפוץ > מתחם השלושה - שלב ג' > הרצל קטע שז"ר > מקלב, סעדיה חתוכה > הורדים > גורדון-חיבור לבר סימנטוב > בן גוריון-שרוול (חירום) > שוהם - שנהב שלב ג' > שוהם שלב ב׳ > האצ"ל יהוד - שרוול > צנובר > 5

פחת גבייה אחוזי גבייה מצטבר לכל שנה) 31.12- (נכון ל 2018 2019 2020 2021 2022 96% 97% 98% 98% 98% פחת גבייה משקף את רמת גביית חיובי המים מצרכני התאגיד. התאגיד מחויב לגבות את חובות המים ופועל לשם כך באמצעים המוקנים לו על פי חוק. התאגיד שומר על רמת פחת מים נמוכה מאוד אף במונחים ארציים לאורך השנים וזאת בעקבות פעילות שוטפת ויעילה. פחת מים הוא למעשה ההפרש בין כמות המים המדודה בכניסה לרשת העירונית לבין כמות המים המדודה ביציאות מהרשת העירונית לצרכנים. פחת המים מהווה מדד למצב תשתיות המים, לרמת תחזוקה, לאיכות ניהול מערך המדידה והגבייה ולכמויות המים ההולכות לאיבוד. למדד זה חשיבות רבה, לאור מצוקת המים בישראל, שלא לדבר על ההפסד הכלכלי שגם לו חשיבות רבה. פחת מים קריית אונו 2018 2019 2020 2021 2022 2% 4.50% 4.50% 2.66% 3.27% יהוד מונוסון 2018 2019 2020 2021 2022 8% 6.70% 6.30% 3.70% 2.85% 6

דו״ח איכות המים המים המסופקים על ידי תאגיד מי אונו נדגמים על פי תכנית משרד הבריאות ונבדקים במעבדת משרד הבריאות. אחת לשבועיים מבוצע דיגום באזורים שונים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון, כך שכל נקודת ביקורת נדגמת אחת לחודש. תכנית הדיגום ונקודות הדיגום נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נציגי משרד הבריאות וכוללות את רשת המים, הקידוחים ובריכות אספקת המים. כל הדגימות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע, בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. בעת ביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדקות רמת הכלור ורמת העכירות ברשת המים. > בעת ביצוע דיגום כימי נבדקת כמות המתכות במים שהן עופרת, ברזל ונחושת. > בנוסף, נבדקים חומרים שונים מסוג טריהלומתנים. כל תוצאות הדיגום עומדות בתקנות משרד הבריאות ומפורסמות באתר התאגיד. חשוב לציין שדיגומים אלו מתבצעים בנוסף למערכות דיגום מים רציף והכלרה שהותקנו ומותקנים בקריית אונו וביהוד מונוסון. נקודות דיגום מספר דגימות מתוכנן מספר בדיקות שבוצעו אחוז ביצוע מול תכנון מספר בדיקות תקינות אחוז תקינה מספר דגימות חריגות אחוז חריגה 2022 קריית אונו רשת 528 546 100% 543 99% 3 1% מתקן הפקה 21 36 100% 35 97% 1 3% כניסה 26 26 100% 26 0 100% 0% סה"כ דגימות לדו"ח 575 608 100% 604 99% 4 1% 2022 יהוד מונוסון רשת 247 259 100% 259 0 100% 0% מתקן הפקה 0 0 100% 0 0 100% 0% כניסה 39 40 100% 40 0 100% 0% סה"כ דגימות לדו"ח 286 299 100% 299 0 100% 0% 2022 סה"כ מי אונו רשת 775 805 100% 802 3 100% 0% מתקן הפקה 21 36 100% 35 97% 1 3% כניסה 65 66 100% 66 0 100% 0% סה"כ דגימות לדו"ח 861 907 100% 903 4 100% 0% *יהוד - בחודש פברואר הייתה טעות אנוש בהובלת דיגומים למעבדה. בדיגום חוזר יום למחורת כל הדיגומים היום תקינים. *קריית אונו - בחודש מרץ הופסקה באר השלושה לפעילות לרשת, לטובת ביצוע שדרוג מתקן טיוב. דיגומי מים בבאר בוצעו לשימורה. לשימורה לטובת ביצוע שדרוג מתקן טיוב. 3 - בוצעו דיגומי מים בבאר 4 + 3 *קריית אונו - ברבעונים 7

פניות שהתקבלו במוקד תקלות ק"מ של קווי ביוב בערים קריית אונו ויהוד מונוסון יחד. לצורך התייעלות 190 באחריתינו כ-ביוב אנרגטית ושמירה על הסביבה, הזרימה היא בגרביטציה למעט בשכונת אריאל שרון שבקריית אונו, שם אנו נעזרים בתחנת שאיבה. הדבר מצריך תחזוקה שוטפת ומונעת ברמה גבוהה מכלל הצנרת, כתחזוקה 20% ובאופן שוטף. אנו מבצעים מידי שנה שטיפה וצילום של כמונעת וכהכנה לשדרוגים ותיקונים ברשת. ק״מ של קווי מים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון יחד. שיקום קווי מים 200 באחריותנו כ- מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם, משפרת את איכות המים המסופקים, מונעת שבר של קווי מים וכתוצאה מכך, בזבוז של מים. שעות. 8 כל הפסקות המים לא נמשכו מעבר ללהלן טבלת הפניות לפי נושאים: נושא קריית אונו יהוד מונוסון סה"כ כמות פניות סתימת ביוב 189 284 473 פריצת ביוב 144 216 360 מכסה ביוב 64 78 142 נזילה לפני מד המים הראשי 123 185 308 פיצוץ/נזילה צינור מים מדרכה 102 143 245 נזילה ממד המים 93 112 205 רשלנות קבלני התאגיד 153 141 294 נזילה מהידרנט (ברז כיבוי אש) 111 92 203 אין מים בברזים 66 59 125 החלפת מד מים 25 38 63 לחץ מים נמוך/גבוה 52 78 130 פיצוץ/נזילה צינור מים בכביש 31 47 78 השלמות תיקון/ריצוף או אספלט 10 15 25 מים בטעם/ריח 13 20 33 הפסקת מים יזומה 10 15 25 פיצוץ/נזילה בעבודות תשתית 19 29 48 מים עכורים 13 20 33 מכסה מים 13 20 33 גניבת מים/התחברות לא חוקית 0 0 0 מים קשים 10 0 10 שירות לקוחות 55 83 138 סה"כ 1241 1606 2847 8

נתוני אספקת מים להלן כמויות המים במטר מעוקב (מ״ק) לפי מהויות שימוש: קריית אונו יהוד מונוסון מהות שימוש 2021 2022 אחוז שינוי 2021 2022 אחוז שינוי אספקה לצריכה ביתית 2,667,320 2,607,592 -2.2% 1,927,759 1,901,949 -1.3% אספקה לגינון ציבורי 202,576 215,400 6.3% 221,359 205,252 -7.3% אספקה למוסדות הרשות המקומית 117,663 115,452 -1.9% 41,407 51,070 23.3% חקלאות 0 0 0.0% 56,627 63,865 12.8% אספקה לעסקים 39,277 49,052 24.9% 120,128 132,343 10.2% אספקה לצרכנים 15,000 גדולים (מעל מ"ק בשנה) 99,549 96,017 -3.5% 63,014 72,772 15.5% אספקה לכל צריכה אחרת כולל בנייה 176,723 165,172 -6.5% 83,787 68,350 -18.4% כמות שהוכרה כנזילה 56,112 43,728 -22.1% 44,514 43,163 -3.0% פחת מים 1.74% 3.27% 87.9% 3.83% 2.85% -25.6% מספר תושבים 45,233 46,669 3.2% 33,593 34,749 3.4% כמות מדי מים 15,342 15,875 3.5% 11,064 11,498 3.9% אל תפתחו את הברז במטבח ובאמבטיה בלחץ המרבי. שטיפה ורחצה יכולות להתבצע בנוחות וביעילות גם בלחץ בינוני, וזה חוסך הרבה מים. פותחים את הברז? שמרו על לחץ בינוני 9

איכות השירות לצרכן תאגיד 'מי אונו' רואה במתן שירות אדיב, מקצועי, זמין ומסור לתושבים, יעד מרכזי לו הוא מחויב. אנו מפעילים לרווחת התושבים במס' ערוצי תקשורת: שעות ביממה 24 – לדיווח על תקלות, פיצוצי מים וסתימות ביוב. מוקד זה זמין מוקד תקלות > שעות לתשלומים במענה אוטומטי 24 למענה אנושי ו- 20:00-8:00 - זמיןמוקד בירורים ותשלומים > (בכל רשות)מוקד שירות לקוחות פרונטלי > (בשעות הפעילות של המוקד הפרונטאלי)שיחה דיגיטאלית > זמני המתנה במוקד שירות טלפוני נכנסות נענות אחוז נענו זמן המתנה ממוצע ממוצע משך שיחה ננטשות קריית אונו 14,439 13,513 93.59% 0:01:58 0:03:41 926 יהוד מונוסון 12,647 11,885 93.97% 0:02:05 0:03:40 762 פניות שהתקבלו במוקד הטלפוני קריית אונו יהוד מונוסון סה"כ ברורים 17,290 11,838 29,128 תשלומים מענה אנושי 1,766 1,472 3,238 IVR תשלומים 26,673 14,377 41,050 10

פילוח פניות שטופלו במוקדים הפרונטאליים קבלת קהל 10,117 דוא"ל/טפסים מקוונים 10,780 ווטסאפ/מסינג'ר (2022 )מיוני 902 פעילות יזומה 12,153 פקס 9 המשך טיפול המוקד הטלפוני 1,120 מוקד תקלות ומרכז שירות לתושב 838 קריית אונו פניות 35,919 סה״כ קבלת קהל דוא"ל/טפסים מקוונים ווטסאפ/מסינג'ר (2022 )מיוני פעילות יזומה פקס המשך טיפול המוקד הטלפוני מוקד תקלות ומרכז שירות לתושב 4,930 7,577 448 10,186 2 1,441 426 יהוד מונוסון פניות 25,010 סה״כ פעילות יזומה משקפת לרוב שיחות התרעה לנזילות ממש בתחילתן. 11

מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ) מדי המים החכמים 2022 נכון לסוף כבר מותקנים 98%- למעלה מ מלקוחות מי אונו מדי המים המתקדמים ביותר המאפשרים ניטור מדויק ואמין של צריכת המים בזמן אמת, דבר המאפשר יכולת התראה מיידית על נזילות או דליפות, זיהוי תקלות, וקבלת נתוני קריאות מרחוק. מערכת הקר"מ מפחיתה תופעות של צריכת מים חריגה ונזילות מתמשכות ובכך מאפשרת חיסכון לצרכנים. באפשרותכם לצפות בצריכת המים שלכם בכל מקום ובכל זמן. הירשמו לשרות הקריאה מרחוק ולקבלת התראות על חשד לנזילה במסרון ותוכלו לגלות במהירות אם קיימת נזילה בנכס שלכם, לטפל בה בהקדם ולחסוך כסף בחשבון המים. הורידו את האפליקציה READ YOUR METER PRO >> להורדת האפליקציה לחצו כאן וחסכו מים וכסף! 12

זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנכרך לפי > 1995 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 9 סעיף (להלן חוק הביטוח הלאומי). זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, > לפחות. 70% שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור .* לחוק הביטוח הלאומי 251 זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף > .* לחוק הביטוח הלאומי 251 זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף > (ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) 3 זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות > .1978 (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט – .2010 זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע – > .1980 ) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 4 (א) ( 2 זכאי לגמלה לפי סעיץ > 1957 א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 4 זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף > לחוק האמור. 1 ג 4 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף , שנקבעה לו נכות 1970 זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – > לפחות לפי החוק האמור או צרכן זכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו 50% בשיעור של אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפני הוראות משרד הביטחון. 50% נמוכה מ- מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותו של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה, החלטות למתן ההטבה או סירוב להטבה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהו מבקש ההטבה. צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה. חשוב להדגיש כי רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, המועברת לתאגיד ע"י רשות המים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון, או הרשות לזכויות ניצולי שואה. על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, להלן רשימת קבוצות הזכאים להטבה בתעריפי מים. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש, כלומר: כל אזרח זכאי מ"ק נוספים 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לזכאי לקבל 3.5 לקבל לחודש בתעריף הנמוך. מי זכאי להטבה בתעריפי המים? 13

מומלץ לכל בית אב להחזיק בבית ערכת מים וסניטציה לחירום ליטר לנפש לשתיה ובישול 12 > חודשים), 3 (מי ברז יש לרענן אחת ל- יש להניח את הבקבוקים על הרצפה למניעת נפילה במקרה של רעידת אדמה. מגבונים לחים או ג'ל אנטי בקטריאלי > לשמירה על ניקיון אישי. כלים חד פעמיים ומגבות נייר במקום > מים המיועדים לשטיפת כלים וניקיון. שקיות לאיסוף פסולת לשמירה > על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים תברואתיים. רשות המים ממליצה איומים וסיכונים בתחום המים פגיעה במערכת המים יכולה להתרחש כתוצאה מאסונות טבע כמו רעידת אדמה, צונאמי, או שיטפונות, כתוצאה מהרעלה מכוונת - זיהום מים, כתוצאה ממלחמה - ירי טילים, ובמקרה של תקלות. שירותי מים בשעות חירום תאגיד מי אונו הינו חלק ממערך החירום בעיר והוא מהווה את הזרוע המקצועית והביצועית בתחום המים והביוב בפתרונות הקשורים לתחום. התאגיד מצטיין בציוד מתקדם ביותר. במסגרת אחריותו לדאוג לאספקת מים סדורה ובעיתות משבר לדאוג לחלוקת מים באמצעות תחנות חלוקה. התאגיד רוכש ציוד המתאים למטרה זו (ערכות מים, משאבות מים וציוד נוסף). מערך חלוקת המים בחירום כולל גם תחנות לחלוקת מים הפרוסות ברחבי העיר, תוך התחשבות רבה בנגישות לעמדות אילו. במידה ותוך כדי משבר מים יהיה גם משבר פנדמי, התחנות יהיו ערוכים לכך. יש להישמע להוראות הסדרנים ומשרד הבריאות. משק לשעת חירום 14

התאגיד מתרגל במהלך כל השנה מצבי חירום בתרחישים שונים והוא עומד בסטנדרטים הגבוהים של רשות המים ופיקוד העורף. גם עליכם התושבים חלה החובה למנוע זיהומי מים בשטח הפרטי ולהיערך לעתות חירום: בניינים עם מאגרי מים על גג הבניין או במקום אחר יש לוודא ניקיון המאגרים ואת סגירת הכניסות, על מנת למנוע זיהום של מים ממקורות חיצוניים. עפ"י משרד הבריאות, יש לנקות את המאגרים ע"י גורם מוסמך ואחת לשנה. 8 בניינים בני קומות ומעלה מומלץ להחזיק ולתחזק גנראטור/ים לטובת מעלית הבניין ומשאבות המים למענה בעת הפסקות חשמל. יש לוודא אחזקת סולר לגנראטור בהתאם להספק הדרוש. 15

בעל עסק/ועד בית, מז״ח כבר התקנת/ בדקת? מונעי זרימה חוזרת (מז״ח), הם אביזרים לצנרת מים שנועדו להגן על הציבור מפני אפשרות של זיהום מערכת מי השתייה. התקנת האביזרים מונעי הזרימה החוזרת, נאכפת במסגרת של תקנות, חוקים, אישורי בנייה ורישיון להפעלת עסק. אביזר מונע זרימה חוזרת חייב בהתקנה על-ידי מתקינים שהוסמכו לכך על-ידי משרד הבריאות וחייב ברישום ובדיווח. חובת התקנת המז"ח ותקינותו מוטלת על בעל העסק, לא ניתן יהיה לספק מים לעסק ללא מז"ח תקין. על בעל העסק מוטל להציג תעודת תקינות המז"ח אחת לשנה. תאגיד מי אונו מסייע לבעלי העסקים בהתקנת מז"ח על מנת למנוע טעויות והוצאות מיותרות, אנו ממליצים להסתייע במתקיני מז"ח המוכרים לתאגיד ונתונים לפיקוח מחירים. פרטים נוספים והכוונה במחלקת שירות לקוחות ובאתר מי אונו. חושבים שהעסק שלכם פטור ממז"ח? mazah@mono.org.il שילחו לנו מייל בנושא לכתובת ניתן להגיש בקשה לפטור ממז"ח באתר משרד הבריאות ועד בית או בעל בית פרטי מניעת חדירת מים ממערכת ההשקייה (שיתכן והיו בהם חומרי דישון), למערכת השתייה. מניעת זרימה חוזרת של מים עומדים בצנרת הכיבוי. 16

תחנה מיקום 1 בקצה רחוב פנקס, ביה"ס "שילה" במרכז רחבת ביה"ס. 2 רחוב הרצל פינת מרזוק "בית נועם" ועזר, בכניסה למתחם ברחבה המוצלת. 3 ברחבה גדולה בכניסה ביה"ס "ניר" לביה"ס, רחוב יהודה המכבי מול מגרש החנייה. 4 ברחבת החניה.רחוב רמה פינת ה. סולד 3 באר תחנת ברזיות.שדרות יהודית 5 רחוב יצחק רבין, ביה"ס "יעקב כהן" במגרשי ספורט. 6 במגרש הכדורסל. כניסה "ספורטק" מרחוב יצחק רבין דרך חניון הספורטק. מאגר חדש רחוב יצחק רבין מאגר המים הגדול פינת דרך לוי אשכול ליד תחנת פז. 7 מרכז יום לקשיש בית אורנשטיין , ברחבת הכניסה למבנה. 13 רח׳ שי עגנון מרכול קניון קריית אונו.מרכול 'מגה בעיר' תחנה מיקום 8 תפוח פיס (בי"ס למחול) רחוב מיכאל לוין, ברחבת הכניסה. 9 רחוב הכפר פינת ביה"ס "עלומים" הפרדס, במגרש ספורט מקורה ברח' הכפר. 10 ביה"ס "רימונים" רחוב בר יהודה במגרש הכדורסל. 11 בכניסה הדרומית לעיר פארק רימון מימין כניסה לרח' ללא מוצא, שמוביל למגרש חנייה ומרכז מסחרי, בגן שעשועים מול המרכז המסחרי (ליד רחוב המעגל מימין למרכז המסחרי). 12 רחוב הדר, ברחבה ביה"ס "שרת" המרכזית לאחר הכניסה. 13 גן שעשועים צומת נהר הירדן-נחל דן 5 באר שדרות בן גוריון פינת הפרדס תחנת ברזיות. תחנות חלוקת מים בשעת חירום - קריית אונו תחנה מיקום 1 , במגרש 1 רחוב שוהם ביה"ס "אורנים" הספורט/כדורסל. המגרש ממוקם מחוץ לביה"ס צמוד לרחוב שוהם. 2 מנהלת מונוסון 461 בכניסה למונוסון מכביש 3 , ליד 1 רחוב משה דיין ביה"ס "פסגות" קניון סביונים, ברחבת הכניסה הפנימית של ביה"ס. 4 בסמוך לכיכר מגרשי ספורט עירוניים 'זבולון המר' (צמוד לרח׳ החורש), המגרשים גובלים מדרום לביה"ס 'היובל' במגרשי הספורט. מרכול ,7 רחוב משה דיין 'שופרסל שלי' קניון סביונים. 5 (הכניסה 29 רחוב הרצל ביה"ס "הרצל" לרכבים מרחוב בר סימנטוב בלבד), במגרש הקט רגל הגובל עם רחוב בר-סימנטוב. 6 סמוך לבית הכנסת כיכר יצחק שדה אחדות, ברחבה ממזרח לבית הכנסת. 7 ביה"ס "יהודה הלוי" ,25 בכניסה מרחוב קדושי מצרים התחנה תמוקם בכניסה לביה״ס. תחנה מיקום 8 רחוב מבוא יונתן ביה"ס "מקיף יהוד" ,)2 (כניסה גם דרך רחוב רם כהן 144 ברחבת הכניסה לביה"ס. 9 בית חיל הקשר והתקשוב להנצחה ומורשת רחוב אלפרט כניסה לחניון מול בית , ברחבה הפנימית של האתר 6 מספר או בשביל האנדרטאות. מרכול בכניסה המזרחית לעיר, 'שופרסל דיל' , איזור התעשייה. 4 רחוב אלטלף 10 ביה"ס "יגאל אלון" (חלק ממתחם בתי הספר יגאל אלון והמעלה החדש) , התחנה תמוקם במגרש 12 רחוב בן צבי הכדורסל של בית ספר יגאל אלון. 11 ליד כיכר רח׳ רמז גן אוקלהומה ומחסני העירייה, במגרש המרוצף בגן הסמוך למקלט הציבורי. מאגר יהוד 40 מאגר המים מאחורי העצמאות תחנת ברזיה, מחוץ לגדר המאגר מול תחנת הדלק. מאגר מים מאגר המים , תחנת ברזיות. 25 רחוב צה״ל תחנות חלוקת מים בשעת חירום - יהוד מונוסון 17

תיבה דע יעבט מרכז שרות הלקוחות , קניון קריית אונו 1 קומה A , מגדל משרדים 39 ירושלים | קריית אונו , בניין טופ רסקו (בקומה ראשונה) 40 דרך העצמאות | יהוד מונוסון 18:00-08:30 ׳ , ב׳, ד 14:00-08:30 ׳ א׳, ג׳, ה | שעות הפעילות 5510001 קריית אונו 990 ת.ד | כתובת למשלוח דואר מוקד שירות טלפוני 12:00-08:00 , ימי שישי וערבי חג 20:00-08:00 ׳ א׳-ה | שעות הפעילות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=