דו"ח סיכום 2021

תיבה דע יעבט 2021 שירות דיגיטלי מהיר בווטסאפ ובמסנג'ר שובר תשלום מפורט בהתאמה אישית אתר חדש ומתקדם התחדשנו. במיוחד בשבילכם

בעלי תפקידים דירקטוריון , ראש העירמר ישראל גל קריית אונו ויו"ר הדירקטוריון , ראש העירעו"ד יעלה מקליס יהוד מונוסון ודירקטורית , דירקטורעו"ד שמואל אלמגור , דירקטוריתעו"ד שירלי בן שיטרית , דירקטורעו"ד אורן ליטוין , דירקטוראינג' יובל צ'ילאג , דירקטוריתגב' מירית אלעד הנהלה , מנכ"למר דוד עוזר , מנהלת לשכת מנכ"לגב' ליזי קצבורג , מהנדס ראשיאינג׳ יורי שטוחין ,גב' עמליה ארנון מנהלת אגף שירות לקוחות וגבייה , מנהל כספיםרו״ח אלי קוצרו , מנהל תפעולמר אלון טל 2

לקוחות יקרים, של מי אונו בע"מ, תאגיד 2021 אנו מתכבדים להגיש לכם דו"ח לסיכום הפעילות לשנת המשיכה מי אונו להתמודד, בהיותה 2021 המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. גם בשנת מפעל קיומי וחיוני, בשמירה על רצף תפקודי בזמן מגפת הקורונה והשלכותיה של מגיפה זו, שמשפיעה על כל תחומי חיינו, ובכלל זה על פעילותו של התאגיד. היו: 2021 הישגי מי אונו בשנת בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. ₪ מיליון 25 כ- השקעה מאסיבית של > ) ונאות 300 המשך פיתוח מואץ של שכונות ומתחמים חדשים בקריית אונו: צומת סביון (ק.א > .)322 אריאל שרון (ק.א במתחם המגורים החדש – ₪ מיליון 15 סיום בניית תחנת שאיבת ביוב בעלות של כ- > .)322 נאות אריאל שרון (ק.א התקנת מערכת מתקדמת לדיגום מים רציף והכלרה במאגר המים הקיים ביהוד מונוסון. > ₪ מיליון 6 ביצוע מואץ של פרויקט מערכת קריאת מדי מים מרחוק (קר"מ), בהשקעה של > בלבד. 2021 בשנת המשך הצטיינות בפרמטרים של בטחון מים ומוכנות לחירום. > ) והצלחה בביקורות של ISO תקני איכות ( 5 שמירה על תו הפלטינה של מכון התקנים הכולל > מכון התקנים. הינם: 2022 האתגרים העומדים בפנינו בשנת התקציב בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון, ₪ מיליון 38 כ- השקעה מסיבית של > הכוללים פיתוח אזורי דיור ותעסוקה חדשים לפי הפירוט כדלקמן: .)300 צומת סביון (ק.א > .)322 נאות אריאל שרון (ק.א > (גני – יהודה) ביהוד מונוסון. 1041 תכנון פיתוח תמ"ל > פרויקטים של פינוי בינוי, הן בקריית אונו והן ביהוד מונוסון. > .)1041 קידום התכנון וההקמה של מערכות מים וביוב בשכונה החדשה ביהוד - מונוסון, (תמ"ל > סיום פרויקט של מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ) תוך התאמה לפרוטוקול תקשורת מתקדם > והנגשתו לכלל המשתמשים באמצעות אפליקציה. תכנון מאגר מים נוסף ביהוד מונוסון. > , בקריית אונו וביהוד מונוסון. 5% שמירה על רמת פחת מים נמוכה, שלא תעלה על > שיפור נושאי הסייבר ואבטחת איכות המתקנים. > תקני איכות נוספים של מכון התקנים, לקבלת תו יהלום. 2 אימוץ > המשך הצטיינות בכל הפרמטרים ועמידה באמות מידה גבוהים לשירות. > במקביל למימוש האתגרים נמשיך לספק מים באיכות גבוהה תוך מתן שירות מקצועי, איכותי ואדיב לכלל לקוחותינו, נשמור על מוכנות גבוהה לחירום ונפעל לביסוס וחיזוק הקשר עם הקהילה. דוד עוזר, מנכ״ל מי אונו ישראל גל, ראש העיר קריית אונו ויו״ר דירקטוריון מי אונו

תוכנית השקעות השקענו בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב בקריית אונו ויהוד מונוסון, סך 2021 בשנת .2021 בשנת ₪ מיליון 25 כולל של כ- . בפיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים ₪ מיליון 38 תכנית ההשקעות תעמוד על סך כולל של כ- גני - יהודה 1041 – צומת סביון, נאות אריאל שרון. תחילת פיתוח ביהוד מונוסון של מתחם תמ"ל קריית אונו קווי מים - שיקום ושדרוג סוקולוב (הקטן) > לוס אנגלס בקטע לוי אשכול רמז > מיכאל וולך קטע רמז בר יהודה > יגאל אלון שלב ב' > מתקני מים מאגר ישן + 5 שיפוץ באר > שדרוג מערכת פיקוד ובקרה > והנחת קן סיב אופטי קווי מים - פיתוח צומת סביון 3 קו מים כביש > בר יהודה שלב ב' > קווי ביוב - שיקום ושדרוג ירושלים > בלינסון > רוטשילד וארנון > הדר וגפן > ניפוץ קו ביוב קפלן פינקס > דב הוז (אושיסקין-העמל) > דב הוז (הרצפלד-העמל) > בלפור, הגדוד העברי וזבוטנסקי. > קווי ביוב - פיתוח 1 כביש 322 אריאל שרון קא > דרך האקליפטוסים -צומת סביון > מתקני ביוב - תשתיות אזוריות 322 תחנת שאיבה קא > פרויקטים שונים מערכת קר"מ - שדרוג מדי מים > 5 בבאר uv פיתוח מערכת > יהוד מונוסון קווי מים - שיקום ושדרוג מוהליבר שלב א' ו-ב' > אצ"ל > לוחמי הגטאות > השלום > )16 רמב"ם (מקדושי מצרים ועד מרכוס > התמר > בר סימנטוב > קווי מים - פיתוח שבזי (מתחם השלשה , שלב א) > מקלב, סעדיה חתוכה > 1041 תמ"ל > נורדאו > מתקני מים - פיתוח (העצמאות) 2 מערכת דיגום רציף במאגר > קווי ביוב - שיקום ושדרוג רח' מרכוס > הרוא"ה > קו ביוב בקידוח רחוב ברסמנטוב - ככר רמז > האצ"ל - שרוול ושדרוג > חידוש קו ביוב יוסף טלבי > סעדיה חתוכה + מקלב > שוהם - שלב ב' > קווי ביוב - פיתוח נורדאו מתחם השלושה > פרויקטים שונים מערכת קר"מ - שדרוג מדי מים > 4

פחת גבייה אחוזי גבייה מצטבר לכל שנה) 31.12- (נכון ל 2017 2018 2019 2020 2021 97% 96% 97% 98% 98% פחת גבייה משקף את רמת גביית חיובי המים מצרכני התאגיד. התאגיד מחויב לגבות את חובות המים ופועל לשם כך באמצעים המוקנים לו על פי חוק. התאגיד שומר על רמת פחת מים נמוכה מאוד, אף במונחים ארציים לאורך השנים וזאת בעקבות פעילות שוטפת ויעילה. פחת מים הוא למעשה ההפרש בין כמות המים המדודה בכניסה לרשת העירונית לבין כמות המים המדודה ביציאות מהרשת העירונית לצרכנים. פחת המים מהווה מדד למצב תשתיות המים, לרמת תחזוקה, לאיכות ניהול מערך המדידה והגבייה ולכמויות המים ההולכות לאיבוד. למדד זה חשיבות רבה, לאור מצוקת המים בישראל, שלא לדבר על ההפסד הכלכלי שגם לו חשיבות רבה. פחת מים קריית אונו 2017 2018 2019 2020 2021 4% 2% 4.50% 3.27% 1.74% יהוד מונוסון 2017 2018 2019 2020 2021 8% 8% 6.70% 4.88% 3.83% 5

בשנים האחרונות הורחבו הדרישות לטיפול בשפכים תוך הטלת חובת הטיפול והאחריות לכך על תאגידי המים והביוב. במסגרת זו נקבעו תקנות על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים בהתאם לחוק, אסור למערכות הביוב. לתאגיד לאפשר למפעלים, הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב. התאגידים הוסמכו לבצע בדיקות, דגימות, ניטורים ובקרה בתוך המפעלים ובתי עסק וביציאה מהם, לצורך בקרת השפכים בהתאם לתקנות תאגידי מים וביוב ולכללי איכות שפכים. העסקים הנכללים בתכנית הדיגום אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. בתי עסק 5 בקריית אונו נבדקים כ- בתי עסק 25 ביהוד מונוסון נבדקים כ- לכללים קובע כי במידה ומפעל 10 סעיף מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים – יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם שבכללים המצוינים לעיל. 2 לטופס במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין על פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי המים והביוב. (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים (להלן: "כללי התעריפים"). 2009 וביוב), תש"ע כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי התעריפים. במידה וידוע לכם על השפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית. בקרת שפכי תעשיה שימו לב בדקו שבאסלת השירותים אין דליפה. נזילה ממכל ההדחה היא תקלה שכיחה ולעיתים בלתי מורגשת אבל אם במצב תקין כמות מהצריכה הכוללת אז במצב 40% הורדת מים בשירותים מהווה כתקלה הכמות הביתית תגדל משמעותית. התיקון פשוט מאוד ומצריך החלפת אטם בתחתית מיכל ההדחה. ניתן לבדוק האם קיימת נזילה ע"י הנחת נייר טואלט בדופן יציאת המים. במידה והנייר נרטב, יש להחליף את האטם. 6

דו״ח איכות המים המים המסופקים על ידי תאגיד מי אונו נדגמים על פי תכנית משרד הבריאות ונבדקים במעבדת משרד הבריאות. אחת לשבועיים מבוצע דיגום באזורים שונים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון, כך שכל נקודת ביקורת נדגמת אחת לחודש. תכנית הדיגום ונקודות הדיגום נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נציגי משרד הבריאות וכוללות את רשת המים, הקידוחים ובריכות אספקת המים. כל הדגימות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע, בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. בעת ביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדקות רמת הכלור ורמת העכירות ברשת המים. > בעת ביצוע דיגום כימי נבדקת כמות המתכות במים שהן עופרת, ברזל ונחושת. > בנוסף, נבדקים חומרים שונים מסוג טריהלומתנים. כל תוצאות הדיגום עומדות בתקנות משרד הבריאות ומפורסמות באתר התאגיד. חשוב לציין שדיגומים אלו מתבצעים בנוסף למערכות דיגום מים רציף והכלרה שהותקנו ומותקנים בקריית אונו וביהוד מונוסון. נקודות דיגום מספר דגימות מתוכנן מספר בדיקות שבוצעו אחוז ביצוע מול תכנון מספר בדיקות תקינות אחוז תקינה מספר דגימות חריגות אחוז חריגה 2021 קריית אונו רשת 525 550 100% 550 100% 0 0% מתקן הפקה 25 34 100% 25 74% 9 26% כניסה 26 26 100% 26 100% 0 0% סה"כ דגימות לדו"ח 576 610 100% 601 99% 9 1% 2021 יהוד מונוסון רשת 235 243 100% 243 100% 0 0% מתקן הפקה 0 0 100% 0 100% 0 0% כניסה 38 39 100% 39 100% 0 0% סה"כ דגימות לדו"ח 273 282 100% 282 100% 0 0% 2021 סה"כ מי אונו רשת 760 793 100% 793 100% 0 0% מתקן הפקה 25 34 100% 25 74% 9 26% כניסה 64 65 100% 65 100% 0 0% סה"כ דגימות לדו"ח 849 892 100% 892 100% 9 1% שבקריית אונו - היו מס’ דגימות חריגות וכולן טופלו בשיתוף משרד הבריאות. 3 * באר נקודות חדשות בקריית אונו. 3 * הוחלפו כל ברזי הדיגום לחדשים והוספנו 7

פניות שהתקבלו במוקד תקלות ק"מ של קווי ביוב בערים קריית אונו ויהוד מונוסון יחד. לצורך התייעלות 180 באחריתינו כ- ביוב אנרגטית ושמירה על הסביבה, הזרימה היא בגרביטציה למעט בשכונת אריאל שרון שבקריית אונו, שם אנו נעזרים בתחנת שאיבה. הדבר מצריך תחזוקה שוטפת ומונעת ברמה גבוהה ובאופן שוטף. ק״מ של קווי מים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון יחד. שיקום קווי מים 200 באחריותנו כ- מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם, משפרת את איכות המים המסופקים, מונעת שבר של קווי מים וכתוצאה מכך, בזבוז של מים. שעות. 8 כל הפסקות המים לא נמשכו מעבר ללהלן טבלת הפניות לפי נושאים: נושא קריית אונו יהוד מונוסון סה"כ כמות פניות סתימת ביוב 104 435 539 פריצת ביוב 137 225 362 מכסה ביוב 65 77 142 נזילה לפני מד המים הראשי 155 181 336 פיצוץ/נזילה צינור מים מדרכה 112 105 217 נזילה ממד המים 102 105 207 רשלנות קבלני התאגיד 98 136 234 נזילה מהידרנט (ברז כיבוי אש) 88 53 141 אין מים בברזים 86 53 139 החלפת מד מים 50 77 127 לחץ מים נמוך/גבוה 45 36 81 פיצוץ/נזילה צינור מים בכביש 25 25 50 השלמות תיקון/ריצוף או אספלט 16 11 27 מים בטעם/ריח 16 10 26 הפסקת מים יזומה 14 10 24 פיצוץ/נזילה בעבודות תשתית 13 9 22 מים עכורים 8 14 22 מכסה מים 7 7 גניבת מים/התחברות לא חוקית 5 5 מים קשים 2 1 3 סה"כ 1148 1563 2711 פניות באחריות התאגיד. 858 פניות, מתוכם 1148 בקריית אונו התקבלו בסה"כ פניות באחריות התאגיד. 710 פניות, מתוכם 1563 ביהוד מונוסון התקבלו בסה"כ כל שאר הפניות היו בעיות פרטיות. 8

נתוני אספקת מים הידעת? בבניינים עם מיכלי מים על גג הבניין או במקום אחר, יש לוודא את ניקיון המיכלים ואת סגירת הכניסות, על מנת למנוע זיהום של המים ממקורות חיצוניים. על פי הוראות משרד הבריאות, יש לנקות את המיכלים אחת לשנה על ידי גורם מוסמך וזאת לצורך מניעת זיהומים. האחריות על ניקיון ותחזוקת המיכלים חלה על דיירי הבניין. להלן כמויות המים במטר מעוקב (מ״ק) לפי מהויות שימוש: קריית אונו יהוד מונוסון מהות שימוש 2020 2021 אחוז שינוי 2020 2021 אחוז שינוי אספקה לצריכה ביתית 2,598,771 2,667,320 2.6% 1,927,102 1,927,759 0.0% אספקה לגינון ציבורי 183,900 202,576 10.2% 196,145 221,359 12.9% אספקה למוסדות הרשות המקומית 98,161 117,663 19.9% 43,317 41,407 -4.4% חקלאות 0 0 0.0% 104,582 56,627 -45.9% אספקה לעסקים 34,432 39,277 14.1% 109,617 120,128 9.6% אספקה לבנייה 107,921 117,184 8.6% 30,161 42,134 39.7% אספקה לצרכנים גדולים 82,513 99,549 20.6% 67,683 63,014 -6.9% אספקה לכל צריכה אחרת 48,459 59,539 22.9% 36,542 41,653 14.0% פחת מים 3.27% 1.74% -46.8% 4.88% 3.83% -21.5% מספר תושבים 43,895 45,233 3.0% 32,823 33,593 2.3% כמות מדי מים 14,667 15,342 4.6% 10,760 11,064 2.8% 9

איכות השירות לצרכן תאגיד 'מי אונו' רואה במתן שירות אדיב, מקצועי, זמין ומסור לתושבים, יעד מרכזי לו הוא מחויב. התמודדנו עם משבר הקורונה. זמני המתנה במוקד הטלפוני היו ארוכים מהרגיל. 2021 גם בשנת עובדים רבים יצאו ונכנסו לבידוד, חלקם חלו. מרכזי השירות הפרונטאלי היו סגורים בחלק מהזמן לקבלת קהל ומרבית הפעילות נותבה לעולם הדיגיטאלי. זמני המתנה במוקד שירות טלפוני נכנסות נענות אחוז נענו זמן המתנה ממוצע ממוצע משך שיחה ננטשות סה"כ קריית אונו 14,407 12,443 86.37% 0:04:07 0:03:40 1,964 יהוד מונוסון 12,270 10,654 86.83% 0:04:06 0:03:39 1,616 פניות שטופלו במרכזי השירות הפרונטאלי תשלומים ברורים סה"כ קריית אונו 3,846 18,842 22,688 יהוד מונוסון 1,985 18,358 20,343 פניות שהתקבלו במוקד הטלפוני קריית אונו יהוד מונוסון סה"כ ברורים 10,714 9,183 19,897 תשלומים מענה אנושי 1,482 1,533 3,015 IVR תשלומים 15,819 3,234 19,053 10

החשבון התקופתי ועדכון הנפשות חשבון המים התקופתי, מחושב לפי סך צריכת המים הפרטית בצירוף הפרשי מדידה (צריכה משותפת), אם קיימים. צריכת המים הפרטית נקבעת עפ"י קריאות מד המים המשויך לכל נכס, המודד את כמויות המים הנצרכות בנכס מידי תקופת חשבון. ההפרש שבין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית, קובע את כמות הצריכה במטר מעוקב. במקרים שבהם לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תקבע לפי הערכה. הפרשי מדידה (צריכה משותפת) נקבעים לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי של הבניין, לעומת סך מדי המים הדירתיים. ההפרש מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הפרטית. הסיבות להפרשי מדידה ולצריכה משותפת מגוונות. השכיחות שבהן: השקייה, ניקיון, שימוש ישיר מהצנרת הראשית, נזילה בצנרת הראשית וכיוצ"ב. כיצד מעדכנים נפשות? www.mono.org.il באתר התאגיד ישנו טופס מקוון "עדכון מספר נפשות" שאליו יש לצרף ספחי ת"ז. info@mono.org.il דוא"ל: > 1800-50-30-70 פקס: > תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים והם לכל שנה). בהתאם 1.7 ,1.1( מתעדכנים פעמיים בשנה ,2016 לכללי המים (קביעת כמות מוכרת), התשע"ה - כמות הנפשות ליחידת דיור תיקבע לפי הרישום במרשם האוכלוסין. הכללים נועדו להקל על הצרכנים ולחסוך מהם צורך בדיווח על כל שינוי של מספר הנפשות ביחידת הדיור. בהעדר דיווח ובמקרים של נפשות 2 נפש אחת, הכמות המוכרת תקבע לפי מ"ק לחודש. 7 בלבד וההקצבה תקבע לצנרת ציבורית (אחריות תאגיד המים) צנרת פרטית (אחריות בעל הנכס) צנרת משותפת צריכה משותפת (אחריות כל בעלי הנכסים) חניה, חדר אשפה, מקלט, מערכת ספרינקלים, גינה, בריכת איגום מים, חדר מדרגות, ברז כיבוי אש כולל נזילה בצנרת. מד מים ראשי מדי מים פרטיים 11

התקנת מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ) אנחנו בעיצומו של תהליך להתקנת מערכת חכמה לניהול וחיסכון של צריכת המים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון. בבסיס המערכת נמצאים מדי המים החכמים. הללו משדרים, בצורה אלחוטית, את המידע ומגוון נתונים החשובים לניהול מערך המים. האותות המשודרים נקלטים ע”י רכזות הפזורות ברחבי הערים, המעבירות את המידע על גבי הרשת הסלולרית אל מערכות המחשוב שלנו. תוכנת ניהול המידע, מנהלת את המידע הנקלט ומייצרת עבורנו תובנות נדרשות לגבי אספקת המים. אנו ממליצים להירשם דרך אתר התאגיד או להוריד את האפליקציה READ YOUR METER PRO השרות מאפשר לכם לעקוב אחר צריכת המים שלכם: מציג מידע עכשווי על צריכת המים > הפרטית של הצרכן לעקוב אחר פעולת מונה המים ותקינותו > לקבל התרעות והודעות באופן ישיר > כאשר המערכת SMS לתיבת המייל או ב– מזהה צריכה חריגה ו/או חשד לדליפה 12

זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנכרך לפי > 1995 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 9 סעיף (להלן חוק הביטוח הלאומי). זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, > לפחות. 70% שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור .* לחוק הביטוח הלאומי 251 זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף > .* לחוק הביטוח הלאומי 251 זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף > (ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) 3 זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות > .1978 (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט – .2010 זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע – > .1980 ) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 4 (א) ( 2 זכאי לגמלה לפי סעיץ > 1957 א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז – 4 זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף > לחוק האמור. 1 ג 4 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף , שנקבעה לו נכות 1970 זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – > לפחות לפי החוק האמור או צרכן זכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו 50% בשיעור של אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפני הוראות משרד הביטחון. 50% נמוכה מ- מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותו של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה, החלטות למתן ההטבה או סירוב להטבה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהו מבקש ההטבה. צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה. חשוב להדגיש כי רשימת הזכאים היא רשימה סגורה, המועברת לתאגיד ע"י רשות המים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד הביטחון, או הרשות לזכויות ניצולי שואה. לחוק הביטוח הלאומי - מבוטח הזכאי לקצבת זקנה/סיעוד ובנוסף משולמת לו גמלת הבטחת הכנסה. 251 * סעיף על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, להלן רשימת קבוצות הזכאים להטבה בתעריפי מים. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש, כלומר: כל אזרח זכאי מ"ק נוספים 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. ההטבה מאפשרת לזכאי לקבל 3.5 לקבל לחודש בתעריף הנמוך. מי זכאי להטבה בתעריפי המים? 13

משק בשעת חירום אספקת מים בתחנות חלוקה בעת מצב חירום ומשבר פנדמי בו זמנית ארוע משבר מים המחייב אספקת מי שתיה בדרך חליפית שלא דרך הרשת העירונית, הוא ארוע מורכב. כל שכן בעת משבר פנדמי כמו מגפת הקורונה. לכל מחלה יש אופי שוני ולכן כל מקרה יבחן לגופו וידרשו הנחיות משרד הבריאות וידרש ליישמם במלואם. בעת משבר שכזה ידרש: הסברה מקדימה ככל האפשר – לאוכלוסיה > ולשותפים במענה - ע"י הדוברים הן עירייה והן בתאגיד – אתרי האינטרנט קבוצות ווטסאפ ובכל דרך אפשרית – 'תושב בבידוד', או שהיה במגע עם חולה מאומת וחולה מאומת לא יגיעו לתחנת החלוקה, לאלו ינתן פיתרון אחר והם וכן אדם עם תסמינים. – יצורפו ע"י יצירת קשר עם המוקד העירוני לרשימת אוכלוסיית תל"מ – ויקבלו את מנות המים דרך מתנדבי אגף הרווחה המיועדים לאוכלוסיה זו. יש להימנע ככל האפשר ממגע פיזי, בין אנשי צוות > התחנה, אנשי התאגיד, אנשי המיכליות, והאוכלוסיה. בשונה מהרגיל הקלכדים לא יחולקו ע"י הצוות אלא > ינטלו מהארגז ע"י התושבים. ישמרו באדיקות הוראות מ.הבריאות: > מ' בין אדם לאדם, חבישת מסיכות 2 שמירת מרחק וכל הוראה אחרת שתינתן. לצורך כך יבוטלו חלק מברזי הברזיות ע"מ לאפשר שמירת מרחק. מדידת חום – לא תנאי לפתיחת תחנת חלוקת מים– > אך חובה לתשאל האנשים הנכנסים ואף לבצע רישום. שילוט בהתאם – הוספת שלט יעודי למשבר > במידת האפשר. חיטוי – יסופק מלאי חומרי חיטוי ויבוצע חיטוי > לברזיות וחיטוי ידי אנשי הצוות. – באחריות צוות התחנה. צוות התאגיד והקבלנים יבצעו מאמצים יתרים > להשבת המצב לקדמותו מבחינת תשתיות, בשל עוצמת המשבר. מומלץ לכל בית אב להחזיק בבית ערכת מים וסניטציה לחירום ליטר לנפש לשתיה ובישול 12 > חודשים), 3 (מי ברז יש לרענן אחת ל- יש להניח את הבקבוקים על הרצפה למניעת נפילה במקרה של רעידת אדמה. מגבונים לחים או ג'ל אנטי בקטריאלי > לשמירה על ניקיון אישי. כלים חד פעמיים ומגבות נייר במקום > מים המיועדים לשטיפת כלים וניקיון. שקיות לאיסוף פסולת לשמירה > על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים תברואתיים. רשות המים ממליצה 14

תחנה מיקום 1 , במגרש 1 רחוב שוהם ביה"ס "אורנים" הספורט/כדורסל. המגרש ממוקם מחוץ לביה"ס צמוד לרחוב שוהם. 2 , ליד 1 רחוב משה דיין ביה"ס "פסגות" קניון סביונים, ברחבת הכניסה הפנימית של ביה"ס. 3 בסמוך לכיכר מגרשי ספורט עירוניים 'זבולון המר' (צמוד לרח׳ החורש), המגרשים גובלים מדרום לביה"ס 'היובל' ומשמאל למתחם ״אוויה״. במגרשי הספורט. מרכול ,7 רחוב משה דיין 'שופרסל שלי' קניון סביונים. 4 (הכניסה 29 רחוב הרצל ביה"ס "הרצל" לרכבים מרחוב בר סימנטוב בלבד), במגרש הקט רגל הגובל עם רחוב בר-סימנטוב. 5 סמוך לבית הכנסת כיכר יצחק שדה אחדות, ברחבה ממזרח לבית הכנסת. 6 ביה"ס "יהודה הלוי" רחוב קדושי מצרים, הכניסה מול ביה״ס ״נר ישראל״. במגרש הקטן הצמוד לשער ולכניסה לביה״ס. תחנה מיקום 7 רחוב מבוא יונתן ביה"ס "מקיף יהוד" ,)2 (כניסה גם דרך רחוב רם כהן 144 ברחבת הכניסה לביה"ס. 8 בית חיל הקשר והתקשוב להנצחה ומורשת רחוב אלפר כניסה לחניון מול בית , ברחבה הפנימית של האתר 6 מספר או בשביל האנדרטאות. מרכול בכניסה המזרחית לעיר, 'שופרסל ביג' רחוב אלטלף. 9 ביה"ס "יגאל אלון" (חלק ממתחם בתי הספר יגאל אלון והמעלה החדש) , התחנה תמוקם במגרש 12 רחוב בן צבי הכדורסל של בית ספר יגאל אלון. 10 ליד כיכר רח׳ רמז גן אוקלהומה ומחסני העירייה, במגרש המרוצף בגן הסמוך למקלט הציבורי. מאגר יהוד 40 מאגר המים מאחורי העצמאות תחנת ברזיה, מחוץ לגדר המאגר מול תחנת הדלק. מגדל המים מגדל המים והמאגר , מחוץ לגדר המתקן. 25 רחוב צה״ל תחנות חלוקת מים בשעת חירום - יהוד מונוסון תחנה מיקום 1 בקצה רחוב פנקס, ביה"ס "שילה" במרכז רחבת ביה"ס. 2 רחוב הרצל פינת מרזוק "בית נועם" ועזר, בכניסה למתחם ברחבה המוצלת. 3 ברחבה גדולה בכניסה ביה"ס "ניר" לביה"ס, רחוב יהודה המכבי מול מגרש החנייה. 4 ברחבת החניה.רחוב רמה פינת ה. סולד 3 באר תחנת ברזיות.שדרות יהודית מרכול רחוב הנשיא פינת מרכול 'מגה בעיר' יהודה המכבי. 5 רחוב יצחק רבין, ביה"ס "יעקב כהן" במגרשי ספורט. 6 במגרש הכדורסל. כניסה "ספורטק" מרחוב יצחק רבין דרך חניון הספורטק. ברכת 5000 קוב רחוב יצחק רבין מאגר המים הגדול פינת דרך לוי אשכול ליד תחנת פז. 7 מרכז יום לקשיש בית אורנשטיין , ברחבת הכניסה למבנה. 13 רח׳ שי עגנון תחנה מיקום מרכול קניון קריית אונו.מרכול 'מגה בעיר' 8 תפוח פיס (בי"ס למחול) רחוב מיכאל לוין, ברחבת הכניסה. 9 רחוב הדר, ברחבה ביה"ס "שרת" המרכזית לאחר הכניסה. 10 ביה"ס "רימונים" רחוב בר יהודה במגרש הכדורסל. 11 בכניסה הדרומית לעיר פארק רימון מימין כניסה לרח' ללא מוצא, שמוביל למגרש חנייה ומרכז מסחרי, בגן שעשועים מול המרכז המסחרי (ליד רחוב המעגל מימין למרכז המסחרי). 12 רחוב הכפר פינת ביה"ס "עלומים" הפרדס, במגרש ספורט מקורה ברח' הכפר. 13 גן שעשועים צומת נהר הירדן-נחל דן 5 באר שדרות בן גוריון פינת הפרדס תחנת ברזיות. תחנות חלוקת מים בשעת חירום - קריית אונו 15

תאגיד המים והביוב יהוד-מונוסון • קריית אונו מרכז שרות הלקוחות , קניון קריית אונו 1 קומה A , מגדל משרדים 39 ירושלים | קריית אונו , בניין טופ רסקו (בקומה ראשונה) 40 דרך העצמאות | יהוד מונוסון 18:00-08:30 ׳ , ב׳, ד 14:00-08:30 ׳ א׳, ג׳, ה | שעות הפעילות 5510001 קריית אונו 990 ת.ד | כתובת למשלוח דואר מוקד שירות טלפוני 12:00-08:00 , ימי שישי וערבי חג 20:00-08:00 ׳ א׳-ה | שעות הפעילות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=