תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

הצטרפות למאגר מציעים

כללי:
 
בכוונת חברת "מי אונו בע"מ" לערוך רשימת מציעים בתחומים ומקצועות שונים כגון: מתכננים, מהנדסים, חברות ניהול תיאום ופיקוח, יועצים הנדסיים, בתי דפוס, ספקי ציוד תקשורת ומחשוב, חברות כח אדם בתחומי הגבייה ושירות הלקוחות, חברות המוכרות/משפצות שעוני מים, מכוני העתקות תוכניות, ספקי ציוד משרדי, ריהוט משרדי, חברות אחזקה וניקיון, קבלני בנייה ותשתיות וכדומה.
 
מציע המבקש להיכלל במאגר אחד התחומים, או במספר תחומים ייבדק על חברת מי אונו בע"מ, ויסווג בתחום המתאים על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת מי אונו בהתבסס על הנתונים שיומצאו ע"י המציע.
 
תנאים מקדימים:
 
המציע חייב לציין מספר שנות ניסיון בתחום / וותק בענף.
המציע חייב לציין ניסיון מוכח במתן שירותים בתחום המבוקש.
המציע חייב להציג אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ע"פ החוק.
 
אופן הרישום:
 
הרישום למאגר יתבצע באמצעות פרסומי קול קורא המפורסמים אחת לשנה בעיתונים, לעמוד בתנאי הסף ומילוי הטפסים על פי קול קורא המפורסם מעת לעת .
 
עדכון פרטים:
 
באחריות המציע לעדכן את חברת מי אונו בדבר שינוי פרטים הרלוונטים לרישומו במאגר.
חברת מי אונו על פי החלטתה הבלעדית, תעדכן את הרשימות אחת לשנה או אחת לתקופה בהתאם לפרטים שיומצאו ע"י המציעים.
למען הסר ספק מוצהר ומודגש כי חברת מי אונו אינה מתחייבת למסור למציע כלשהו את ביצוע עבודה כלשהיא ואף אינה מתחייבת לפנות לספק כלשהו בבקשה לקבלת הצעות לביצוע שירותים.
 
כתובת למשלוח:
 
את המידע המובקש יש לשלוח לחברת מי אונו בע"מ באחת מן הדרכים הבאות:
ת.ד 990, קריית אונו מיקוד 5510001 & פקס 035359050 & מייל: kolkore@mono.org.il

עבור לתוכן העמוד