תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

מכרז פומבי מס' 02/2019 - הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/322 קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה


מכרז פומבי מס' 02/2019
הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/322 קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה

כללי      


1.1 מי אונו בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה הצעות להקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא/322 קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה וזאת, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז (לעיל ולהלן : "העבודות").

1.2 משך ביצוע עבודות הקמת תחנת השאיבה הוא  12 חודשי לוח מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה.

תקופת ההתקשרות לעניין שירותי התחזוקה הינה למשך 12 חודשים ממועד השלמת עבודות הקמת התחנה.

החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לעניין שירותי התחזוקה עד 4 פעמים נוספות, לתקופה של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, וזאת בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.

1.3 תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

1.4 העבודות, היקפן ותנאיהן, מפורטות במסמכי המכרז, ובין השאר במפרט המיוחד המצורף למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

תנאי סף להשתתפות במכרז

2.  רשאים להשתתף במכרז מציעים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים, על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 בסיווגים הבאים, במצטבר:

1. ענף ראשי (מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה)) 500 בסיווג קבלני ב' 3 לפחות.
2.    ענף ראשי בניה 100 בסיווג ג-3 לפחות.

ב. המציע השלים* במהלך השנים 2012 ועד מועד הגשת ההצעות, כקבלן ראשי, 2 תחנות שאיבה לביוב (לא כולל הקמת מט"ש) בהיקף כספי (בכל אחד מהם) של לפחות 5 מיליון ₪ , לפני מע"מ.
*המונח "השלים" לעניין סעיף זה משמעו השלמת הקמת ובניית תחנת השאיבה לביוב (לא כולל הקמת מט"ש), סיום תקופת הרצה וקבלתה על ידי מזמין העבודות.
ג. המציע ו/או קבלן משנה מטעמו* עומד בכל התנאים המצטברים הבאים:

1. המציע ו/או קבלן משנה מטעמו ביצע החל משנת 2014 ואילך עבודות התקנה ותחזוקה של לפחות 5 מתקנים לטיפול בריח בטכנולוגיות שונות בתחנות שאיבה לביוב ו/או מתקני טיפול בשפכים.

 נדרש כי לפחות 2 מהמתקנים לטיפול בריח הנ"ל הינם בתחנות שאיבה לביוב.

כמו כן נדרש כי לפחות 2 מהמתקנים לטיפול בריח הנ"ל הינם בטכנולוגיה של יוניזציה.

2. המציע ו/או קבלן משנה מטעמו הינו בעל מערך שרות ואחזקה למערכות טיפול בריח במתקני ביוב.

התנאים הנקובים בסעיף זה הינם במצטבר.

* המונח "קבלן המשנה מטעמו" משמעו קבלן המשנה אשר יבצע את עבודות אספקת, התקנת ואחזקת מערכת לנטרול ריחות בהתאם להוראות מסמכי המכרז, ככל שהצעת המציע תזכה.

ד. מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
ה. מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים.

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד אלא אם כן צוין במפורש אחרת.


מסמכי המכרז
המציעים רשאים לקבל את מסמכי המכרז במשרדי הנהלת החברה ברח' ירושלים 39, מגדל משרדים A, קניון קריית אונו, בשעות העבודה הרגילות וזאת לאחר מועד מפגש המציעים.

כמו כן לאחר מפגש המציעים מסמכי המכרז יפורסמו לעיון באתר : http://www.mono.org.il

מפגש מציעים וסיור קבלנים

מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום 15.07.2019 בשעה 11:30 נקודת המפגש: משרדי הנהלת החברה ברח' ירושלים 39, מגדל משרדים A, קניון קריית אונו. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

ערבות

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית בלתי מותנית (אוטונומית) בסכום של 500,000 ₪, בנוסח הנדרש במסמכי המכרז, לטובת החברה, להבטחת קיום תנאי המכרז, ההצעה, חתימה על החוזה וקיום הוראותיו.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 02.09.2019, בשעה 12:00.
ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלת החברה.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

      מי אונו בע"מ

 

קבצים :

 

תוכניות תחנת השאיבה למכרז- מלין     

 תוכניות קונסטרוקציה למכרז - חגי כץ 

 תוכניות מכניקה למכרז- מלין    

תוכניות חשמל ובקרה למכרז- מלין

תוכניות בטיחות למכרז- איי.אל.אם.ווי      

תוכניות אדריכלות למכרז- לוגיה 

     

עבור לתוכן העמוד