תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

הודעת פטור ממכרז

הודעות פטור - התקשרויות עם ספק יחיד:

 1. בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו-3א' לתקנות חובת מכרזים- התשנ"ג-1993, להלן פרסום רשימת נושאי ההתקשרויות והספקים עימם בכוונת מי אונו בע"מ - החברה לשירותי מים, בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים להתקשר בהסכם כספק/ים יחיד/ים לצורך התקשרויות אלה.
   
 2. רצ"ב לכל נושא ברשימה זו חוות דעת הגורם המקצועי כי מדובר בספק יחיד וכן עיקרי ההתקשרות.
   
 3. אדם ו/או חברה הסבורים כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאים לפנות למשרדנו בנושא וזאת לא יאוחר מחלוף שבעה (7) ימי עבודה מיום פרסום ההודעה.
   
 4. פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, עבור משרדי הנהלת מי אונו, באמצעות פקס מס' 03-5359050. יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 03-5359030, במזכירות החברה.
   
 5. לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות (לרבות שם מלא, ח.פ., כתובת, מספרי טלפון קווי ונייד, מספרי פקס ודוא"ל) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
   
 6. עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה ישלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.
   
 7. להלן רשימת הודעות הפטור בהתאם לנושא:
   

  נושא

  שם הספק

  סכום התקשרות

  חוות דעת מקצועית

  תאריך פרסום

  מיגון מתקני מים

  מגן המים

  240,000 ש''ח

  לחץ כאן לצפיה >> 

  24.11.2010

   

   

   

   

עבור לתוכן העמוד