תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

ניטור שפכי תעשייה

בשנים האחרונות הורחבו הדרישות לטיפול בשפכים תוך הטלת חובת הטיפול והאחריות לכך על תאגידי המים והביוב. במסגרת זו נקבעו תקנות על ידי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה וכן כללי מועצת רשות המים לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים למערכות הביוב. 

בהתאם לחוק, אסור לתאגיד לאפשר למפעלים, הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב. 

סמכויות ניטור ובקרה 

התאגידים הוסמכו לבצע בדיקות, דגימות, ניטורים ובקרה בתוך המפעלים ובתי עסק וביציאה מהם לצורך בקרת השפכים בהתאם לתקנות תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע”א 2011 ולכללי איכות שפכים כאמור. (מצ”ב נספח א’ רשימת מפעלים ובתי עסק בהם יש לבצע ניתור שפכים).

 

בהתאם להוראות סעיף 5 לכללי איכות שפכים, עסקים הנכללים בתכנית הדיגום, מאושרים ע”י המשרד להגנת הסביבה . 

 

למימון הטיפול בשפכים קבעה הרשות הממשלתית למים וביוב תעריפים, לפיהם יחויבו כלל הגופים המזרימים שפכים חריגים או אסורים למערכת הביוב, בהתאם לקבוע בכללים. 

 

החיוב בתשלומים בגין הזרמת השפכים והטיפול בהם יתווסף לתשלומים בגין שירותי הביוב הנגבים על ידי תאגידי המים והביוב בחשבונות המים. 

 

סוגי השפכים שבגינם יחויב עסק/מפעל 

 

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע’’א- 2011 (כללי איכות שפכים) מגדירים שני סוגי שפכים בגינם יגבה תעריף כמפורט בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב)(תיקון מס’ 4 ) התשע’’א- 2011 (כללי התעריפים) : 

  • שפכים חריגים – שפכים הניתנים לטיפול במט”ש בעלות נוספת, בהם לפחות אחד המרכיבים המצויים בשפכים גבוה מהערכים המצוינים בטור ב’ על פי התוספת השנייה לכללים (ראה נספח ב’). 
     
  • שפכים אסורים – שפכים האסורים להזרמה למערכת הביוב הגורמים נזק למערכת הביוב או שמתקיים לגביהם אחד לפחות מהתנאים המפורטים בתוספת הראשונה לכללים על פי רשימת החומרים והריכוזים (ראה נספח ג’) 

איסור הזרמת שפכים אסורים 

סעיף 3 לכללי איכות שפכים קובע איסור על מפעל להזרים שפכים אסורים למערכת הביוב במישרין או בעקיפין. נוסף לאיסור נקבע תעריף גבוה בכללי התעריפים בגין הזרמת שפכים אסורים. (אין בתשלום האמור היתר או הרשאה להזרים השפכים). 

 

איסור הזרמת שפכים חריגים 

סעיף 3 לכללי איכות שפכים קובע איסור על מפעל להזרים שפכים חריגים (שפכים בהם לפחות אחד מהמרכיבים גבוה מטור ב’ ונמוך מטור ג’ בנספח ב’) ללא דיווח או אישור כמפורט להלן (סעיף 6 לכללים). 

כללי התעריפים קובעים תעריף לשפכים חריגים המותרים להזרמה, וקיבלו אישור ותעריף להזרמת שפכים חריגים אשר לא קיבלו אישור. 

יובהר, כי בהתאם לסעיף 6(א) לכללי איכות שפכים, כל מפעל מחויב לדווח 30 יום טרם ההזרמה מהם הערכים בשפכים המוזרמים על ידו. ללא דיווח ישלם המפעל עבור השפכים תעריף יקר יותר. דיווח זה ישמש להכרה בשפכים כשפכים חריגים מותרים. לפיכך, כל מפעל חייב לדווח את ריכוז הערכים המרביים, על מנת שניתן יהיה להכיר לו בשפכים החריגים ולקבוע לו תעריף שאינו תעריף גבוה ל”חריגים”. 

אישור הזרמת שפכים חריגים מעל המותר 

במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בטור ג’ בטבלה שבנספח ב’ – יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה. בקשה זו תובא לאישור הממונה במשרד להגנת הסביבה ותאושר על ידי התאגיד. במידה ואין סירוב מצד הממונה או מניעה אחרת בהתאם לכללים. התאגיד יודיע למפעל בתוך 60 יום אם אושרה או נדחתה הבקשה. במידה ולא התקבלה החלטה בתוך 60 יום יהא בכך אישור הבקשה(סעיף 6 לכללי איכות שפכים). 

 

בקריית אונו נבדקים כ-10 בתי עסק, ביהוד מונוסון נבדקים כ-40 בתי עסק

  

שאלות ופניות 

ניתן לפנות לתומר שירי, אחראי ניטור שפכים וממונה ביטחון מים, באמצעות: 

דוא”ל - tomer@mono.org.il

 

 

כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) >>

עבור לתוכן העמוד