תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

הסבר על חשבון המים

לקוחות יקרים, לפניכם הסבר חשבון המים של תאגיד מי אונו בע"מ. החשבון נבנה באופן ייחודי המתאים לתוכנית התעריפים של רשות המים.
 
אנו משקיעים את מירב המאמצים על מנת שחשבון המים יהיה בשפה ברורה לכל לקוח וכמובן על מנת שיהיה ניתן להבין בצורה ברורה את אופן חישוב כמות המים ומחירם. 
 
תדירות:
חשבון המים נשלח לבתי הצרכנים אחת לחודשיים.
 
תחום אחריות:
תאגיד מי אונו בע"מ, אחראי לרשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בכל נכס/מגרש. האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הצרכן לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.
 
כמות צריכת המים:
צריכת המים נקבעת על פי קריאת מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום הקריאה.
 
קריאות מדי מים:
על מנת שמד המים יקרא באופן תקין יש לאפשר נגישות מרבית לקריאתו הסדירה. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תיקבע לפי הערכה ובהתאם לאמור בכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), התשע"א-2011.
 
חישוב חשבון המים:
תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב. סכום החיוב הנו מכפלה של כמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון בתעריפי המים, כמצוין על גבי החשבון.
 
תעריפי המים:
על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009, צריכה ביתית כוללת שני תעריפים: תעריף (1) מוזל המתייחס לכמות של 7 מ"ק לחודשיים (תקופה ממוצעת לחשבון) כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור; ותעריף (2) גבוה המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.
 
עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
למידע נוסף על תעריפי המים לחץ כאן >> 
 
אגרת מינימום:
בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009, כל צרכן חייב בתשלום אגרת מינימום, גם אם לא צריך מים כלל ו/או הצריכה שלו קטנה מ- 3 מטר מעוקב לחודשיים.
 
תשלום במועד:
יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום חשבון המים במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים בשיעור הנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור להליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה.
 
החלפת צרכן בנכס:
עם חילופי הדיירים יש לשלוח חוזה שכירות או מכירה וקריאת מד המים ליום העזיבה.
 
ערעור על חשבון המים:
עם קבלת החשבון, יש לבדוק את כל פרטיו. בקשה לעריכת בירור של חשבון המים התקופתי יש להגיש לתאגיד תוך 35 יום ממועד משלוח החשבון התקופתי, על גבי טופס בקשה לעריכת בירור. ניתן להוריד את הטופס באתר האינטרנט של התאגיד,   www.mono.org.il    או לקבלו במשרדי התאגיד ברחוב ירושלים 39 בנין המשרדים שמעל קניון קרית אונו.
 
המען להגשת תלונה: הרשות הממשלתית למים וביוב, רחוב המסגר 14, ת.ד. 20365, תל אביב, מיקוד 61203, טלפון: 03-6369723, פקס: 03-7605702, דואר אלקטרוני tlunot@water.gov.il.
 על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001, הרשות הממשלתית למים וביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגידי מים וביוב ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד.

הסבר ופירוט מושגים המופיעים בחשבון המים
 
תקופת חשבון: חשבונות המים נשלחים לצרכנים אחת לחודשיים. כל חודשיים כאמור מוגדרים כתקופה.
 
ישנן שש תקופות חיוב בשנה:
בקריית אונו
תקופה 1: דצמבר - ינואר
תקופה 2: פברואר - מרץ
תקופה 3: אפריל - מאי
תקופה 4: יוני – יולי
תקופה 5: אוגוסט – ספטמבר
תקופה 6: אוקטובר - נובמבר

ביהוד
תקופה 1: ינואר - פברואר
תקופה 2: מרץ - אפריל
תקופה 3: מאי - יוני
תקופה 4: יולי - אוגוסט
תקופה 5: ספטמבר - אוקטובר
תקופה 6: נובמבר - דצמבר
 
מספר ימי צריכה:
מציג את כמות הימים בפועל בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית.
 
מספר משלם:
מספר ת.ז. של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם או מספר משלם כפי שמופיע בחשבון התקופתי.
 
סוג לקוח:
מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים – מגורים, בניה, מסחר מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות.
 מקרה של מגורים יופיע גם מספר הנפשות המעודכן במערכת. במידה וזה אינו תואם למה שקיים בפועל, יש לשלוח אלינו הצהרה בכתב ובצירוף ספח תעודת הזהות הכולל את פירוט הנפשות המתגוררות בבית. חשבון המים של צרכן מים שלא העביר הצהרה על מספר נפשות יחושב לפי 2 נפשות מוכרות בלבד.
טופס להצהרה על מספר נפשות 

סוג מד:
מד פרטי. במקרה של מספר מדים דירתיים יקבלו המדים מספור רץ: פרטי 1, פרטי 2 וכו'.
 
מספר מד:
מופיע בטבלת פירוט צריכת מים (מ"ק).
 
תאריך קריאה וקריאה קודמת:
נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.
 
תאריך קריאה וקריאה נוכחית:
נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.
 
הערה:
מפרט במקרה וקריאת מד המים היתה הערכה. הערכה נעשית במקרים בהן אין גישה למד המים בשל שער סגור, כלב הקשור בסמוך, שיחים המסתירים את מד המים וכו'. במקרה של הערכה תפורט בחשבון הסיבה לביצוע ההערכה.
 
צריכה פרטית:
הצריכה המחויבת במד מים פרטי (דירתי) המשקפת את הצריכה ביחידת הצריכה (למשל בדירה או חנות) והמחושבת לפי ההפרש בין קריאה נוכחית וקריאה קודמת. לצריכה זו יתווספו הפרשי מדידה (צריכה משותפת), במידה ויש.
 
הפרשי מדידה (צריכה משותפת):
ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שחויבה בכל המדים הדירתיים בנכס. הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכה הביתית כצריכה לכל דבר.
 
הפרשי המדידה נובעים, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.
גרף התפלגות צריכת המים: מציג את התפלגות צריכת המים ל-7 תקופות אחרונות, פרטית ומשותפת.

צריכה חיצונית:
צריכה שנמדדה באותה תקופת חיוב אצל הלקוחות בעיר שהינם בעלי מאפיינים דומים לשלכם (למשל במספר הנפשות, בית פרטי או בית משותף), כאשר חצי מלקוחות אלו צורכים יותר מערך הצריכה החציונית, וחצי מהלקוחות צורכים פחות מערך ז

כמה משלמים לתקופת חשבון?:
פירוט של התעריפים לפיהם מחויב הלקוח, בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009.

 

 

עבור לתוכן העמוד